PONOVNI JAVNI OGLAS   za izbor i imenovanje kandidata na  pozicije članova  Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok

PONOVNI JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na pozicije članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

            TUZLANSKI KANTON

            OPĆINA DOBOJ ISTOK

        O P Ć I N S K I  NAČELNIK

Broj: 01-05-1784/13

Doboj Istok, 06.01. 2014. godine

            Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije  Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 33. Statuta JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok,  broj 02-24-2341/10 od 31.12.2010. godine i broj 164/13 od 25.10.2013. godine, Općinski načelnik općine Doboj Istok objavljuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS 

za izbor i imenovanje kandidata na  pozicije članova  Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok 

 

I  Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za imenovanje:

–  tri  člana  Nadzornog odbora  JP  “Veterinarska stanica” doo Doboj Istok iz reda osnivača

II  Opis upražnjene  pozicije

Djelokrug rada nadzornog odbora propisani su članom 39. Statuta.

 III Mandat

Mandat članova u Upravnom ili nadzornom odboru traje 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

 

 

  1. Uslovi

Kandidati za imenovanje na pozicije nadzornog  odboramoraju ispunjavati

– opće  i

– posebne uslove

a/ Opći uslovi za imenovanje:

–          da je  državljanin  Bosne i Hercegovine,

–          da je  stariji od 18 godina, ali ne stariji od 60 godina,

–          da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandidiraju  uvjerenje dostavlja kandidat po prijemu u članstvo nadzornog odbora)

–          da nije  otpuštan  iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere /bilo na nivou države ili entiteta/ u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

–          da se na njega ne odnosi član IX. 1 . Ustava Bosne i Hercegovine /da nije pod optužnicom medjunarodnog suda za ratne zločince u bivšoj Jugoslaviji/,

–          da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene ili zastarjele kazne,

–          da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana rukovodnog tijela,

–          da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH.

–          da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju.

b/ Posebni uslovi za imenovanje:

–          da ima najmanje srednju stručnu  spremu i

–          da se ne bavi djelatnošću konkuretnom djelatnošću društva,

V  Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:

–          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

–          uvjerenje o državljanjstvu,

–          ovjerenu kopiju diplome,

–          uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno nevođenju krivičnog postupka ( ne starije od 3 mjeseca),

–          ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava sve opće i posebne uslove za imenovanje na pozicije u Nadzornom  odboru JP  “Veterinarska stanica” doo Doboj Istok.

VI  Podnošenje prijave

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom na koverti «Prijava na Javni  oglas za izbor i imenovanje kandidata na  pozicije članova  nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Doboj Istok – NE OTVARAJ»  na adresu: Općina Doboj Istok, 74207 Klokotnica – Komisija za izbor.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u dnevnom listu «Oslobođenje» i «Službenim novinama Federacije BiH».