Mladi

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Doboj Istok («Službene novine općine Doboj Istok», broj 7/09, 2/13 i 2/18) formirana su stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća Doboj Istok. Jedno od stalnih radnih tijela je i Komisija za mlade koja u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće zadatke:
– zalaže se za veće učešće mladih u javnom životu na lokalnom nivou, kako bi iznijeli svoje ideje i inicijative i uticali na razvoj lokalne zajednice,
– ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unaprijeđenja položaja mladih i učešća u javnom životu,
– stara se o stipendiranju studenata,
– stara se o sprečavanju upotrebe droge i ostalih poroka,
– prati, utvrdjuje i ističe probleme mladih,
– inicira izvršnoj vlasti da sačini dokument Plan akcije za mlade u kojem će se precizirati mjere i aktivnosti općine prema mladima,
– inicira usvajanje dijela budžeta za mlade i prati njegovu realizaciju,
– obavlja i druge poslove određene propisima Općinskog vijeća.

Rješenjem broj: 02-05-244/17 od 30.01.2017. godine u Komisiju za mlade imenovani su sljedeći članovi:
1. Izet Hodžić iz Klokotnice, predsjednik
2. Ermin Mujkanović iz Brijesnice Velike, zamjenik predsjednika,
3. Smajil Hodžić iz Klokotnice, član,
4. Fatima Hadžić iz Brijesnice Velike, član,
5. Bego Škrebo iz Brijesnice Male , član.