Društvene djelatnosti

Društvene djelatnosti

INFORMACIJE O OPĆINSKOJ SLUŽBI ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, BRANILAČKO –INVALIDSKU ZAŠTITU I OPĆU UPRAVU

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu jedna je od četiri službe koje, egzistiraju i funkcioniraju u sklopu organa uprave Općine Doboj Istok. Težište rada Općinske službe usmjereno je, s obzirom na prirodu posla, prije svega na obezbjeđenje uslova za što jednostavniji i što povoljniji način ostvarivanja prava i pružanja usluga građanima.

Poslove iz nadležnosti Službe obavljaju:

 • rukovodilac Općinske službe za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu;
 • dva državna službenika,
 • devet namještenika.

U Službi svi službenici i namještenici su položili stručni ispit tako da ispunjavaju zakonske uslove za rad u organima uprave.
STRUKTURA POSLOVA

1. Poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti

Ova služba, pored ostalog, nadležna je da:

 • provodi utvrđenu politku i prati stanje u oblasti obrazovanja, zdravstva, informisanja, sporta i kulture,
 • prati stanje i preduzima određene mjere u oblasti koja definiše status i prava raseljenih osoba i izbjeglica,
 • koordinira rad sa mjesenim zajednicama.
 • Poslovi odnosa sa javnsotima Općine Doboj Istok i problematike mladih;
 • Poslovi iz oblasti opće uprave;
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Poslovi protokola;
 • Servis za pružanje usluga građanima
 • Poslovi matičnog ureda ;
 • Arhivsko poslovanje
 • Sloboda pristupa informacijama
 • Održavanje Informacione lokalne mreže
 • Poslovi iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

Poslovi iz oblasti branilačko-invalidske zaštite obuhvataju:

 • izvršavanje zakonskih i drugih propisa i općih akata iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, provođenje upravnog postupka i obezbjeđenje ostvarivanja prava porodica šehida-palih boraca, ratnih vojnih invalida, porodica umrlih ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, mirnodopskih vojnih invalida, učesnika NOR-a;
 • obračun i posredovanje u isplati ličnih i porodičnih prinadležnosti krosnika;
 • pripremanje nacrta općih akata iz ove oblasti;
 • realizovanje projekata stambenog zbrinjavanja na Kantonalnom nivou za korisnike prava;
 • obezbjeđenje uslova za rješavanje zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći na općinskom i Kantonalnom nivou;
 • rješavanje zahtjeva za pomoć u slučaju smrti korisnika;
 • posredovanje u rješavanju pitanja banjsko-klimatskog liječenja korisnika;
 • rješavanje zahtjeva koji se odnose na prava na ortopedska i druga pomagala;
 • provođenje propisa iz oblasti zdravstvene zaštite korisnika;
 • refundaciju putnih troškova pri liječenju;
 • realizovanje prava na novčanu naknadu dobitnicima najviših ratnih priznanja i odlikovanja;
 • vršenje, putem Blagajne Službe, isplate jednokratnih novčanih primanja;
 • posredovanje u isplati novčanih sredstava na ime stambenog zbrinjavanja;
 • razne vidove komuniciranja sa korisnicima i drugim organima uprave
 • godišnja revizija rješenja izdatih na osnovu prava porodične i lične invalidnine;
 • te druge poslove iz ove oblasti.

Činjenica je da se o radi o veoma kompleksnoj vrsti poslova, obzirom da se putem Službe zbrinjava najveći broj boračke populacije naše općine i to porodice šehida-palih boraca, ratni vojni invalidi, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, mirnodopski vojni invalidi te demobilisani borci.

Sukladno Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, putem naše službe prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruje oko 590 korisnika, a ona se ogledaju u slijedećem:

1) porodičnu invalidninu,
2) ličnu invalidninu,
3) porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida,
4) porodičnu invalidninu iza umrlog mirnodopskog vojnog invalida,
5) dodatak na porodičnu invalidninu,
6) ortopedski dodatak te
7) dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica.

Osim nabrojanih prava, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu, nadležna je i za ostvarivanje drugih, dopunskih prava koja su zagarantirana zakonom:

 • Jednokratne novčane pomoći
 • Pomoć u slučaju smrti korisnika
 • Stambena pitanja
 • Banjsko-klimatsko liječenje
 • Ortopedska pomagala
 • Zdravstvena zaštita

Zanimljivo je istaći da ova Općinska služba godišnje primi i procesuira najveći broj predmeta ( zahtjeva, molbi i sl) od strane građana, što je čini najfrekventnijom Općinskom službom u cilju ostvarivanja prava građana.

Prema izvještajima, ova Općinska služba je do sada radila izuzetno uspješno, a pozitivnu ocjenu o radu Službe dali su i građani.
Obrasce i informacije o ostvarivanju određenih prava građani mogu dobiti na Info-pultu ili u Šalter Sali gdje će im ljubazno osoblje izaći u susret i pomoći da što prije ostvare ono što žele.

KONTAKTI OPĆINSKE SLUŽBE ZA DRUŠTVENE DJLATNOSTI, BRANILAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU I OPĆU UPRAVU

Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko–invalidsku zaštitu i opću upravu
Telefon: 00 387 35 720 908; 720 623
Fax: 00 387 35 720 457
E-mail: doboji@bih.net.ba; WEB: www.opcinadobojistok.ba
Rad sa strankama: svakim radnim danom od 07,30 do 16,00 sati.