Civilna zaštita

Civilna zaštita

OPĆINSKA SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU

Kratak opis oblasti i djelatnosti za koje je općinska služba zadužena:

Općinska služba CZ-e kao dio sistema zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona i Federacije BiH svoje djelatnosti obavlja u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća”, Službene novine F BiH broj: 39/03 i 22/07 ).

Na osnovu Odluke o organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok (akt broj: 01-05-4458/07 od 12.12.2007. godine) Općinska služba civilne zaštite u okviru svoje nadležnosti obavlja poslove normativno-pravnog, studijsko-analitičkog, stručno-operativnog i informaciono-dokumentacionog oblika, a koji se odnose na:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti civilne zaštite;
 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine;
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini;
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini;
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u općini;
 • Vrši popunu ljudstvom Općinskog štaba civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • Priprema propise iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;
 • Putem Operativnog centra osmatranja i uzbunjivanja vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te pravovremeno izvještava nadležne organe i uzbunjivanje stanovništva o predstojećoj ili drugoj opasnosti;
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima;
 • Rukovodi akcijama zaštite od požara, te provodi preventivne i operativne mjere zaštite od požara u njihovoj nadležnosti;
 • Obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite;
 • Obavlja sve tehničke poslove za općinu Doboj Istok
 • Vrši stručne, administrativno-tehničke i protokolarne poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela;
 • Vrši poslove vezane za ljudske resurse;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

1. Kontakt informacije

Općinska služba CZ sa Općinskim operativnim centrom može se kontaktirati putem telefona (faksa): 035 720 623 odnosno kontakt telefona operativnog centra CZ-e za građane 121 ili putem općinskog e-maila doboji@bih.net.ba.

2. Informacije o procedurama ostvarivanja određenih prava i akata za čije izdavanje je zadužena Općinska služba CZ-e.

3. Uvjerenje o vremenu angažovanja u CZ-I,

Općinska služba CZ na osnovu člana 169. zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98) i u vezi člana 6. Uputstva o kriterijima za bliže određivanje vremena koje se računa u penzijski staž kao poseban staž u jednostrukom trajanju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/98), je ovlaštena da izdaje UVJERENJE o pripadnosti jedinici opće namjene civilne zaštite općine Doboj Istok, u vremenu 1992-95. godina. Ovo uvjerenje se izdaje na osnovu službene evidencije koju vodi ovaj organ i ima značaj javne isprave u smislu člana 169. Zakona o upravnom postupku, a služi u svrhu priznavanja posebnog (penzijskog ) staža, te se u druge svrhe ne može koristiti. Zahtjev za izdavanje uvjerenja se podnosi usmenim putem u prostorijama Općinske službe CZ-e u zgradi općine u Klokotnici ( III sprat) ili pismenim putem u formi zahtjeva na prijemnom šalteru u prizemlju iste zgrade.

4. Zahtjev za izlazak Općinske komisije u slučaju prirodnih i drugih nesreća (požari, poplave, klizišta, odroni i sl.). Zahtjevi se u pisanoj formi  dostavljaju na prijemnom šalteru u prizemlju zgrade općine u Klokotnici.

5. Zahtjev za deminiranje rizičnih lokaliteta. Zahtjevi se u pisanoj formi dostavljaju na prijemnom šalteru u prizemlju zgrade općine u Klokotnici.

6. Zahtjev za izdavanje potvrde o nemogućnosti korištenja zemljišta koje je minirano. Zahtjevi se u pisanoj formi dostavljaju na prijemnom šalteru u prizemlju zgrade općine u Klokotnici.

7. Općinska služba CZ-e je takođe ovlaštena da prima zahtjeve za pomoć u slučajevima pronalaska minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a zaostalog iz proteklog rata, kao i prijave svih akcidenata nastalih usljed prirodnih ili vještački izazvanih nesreća (požari na otvorenom, trovanja ljudi, biljaka ili životinja, ekološke katastrofe itd.).

Općinska služba CZ-e navedene zahtjeve prima putem kontakt telefona ili pismeno u prostorijama službe.