Prostorno uređenje

Prostorno uređenje

I KRATAK OPIS OBLASTI I DJELATNOSTI ZA KOJE JE OPĆINSKA SLUŽBA ZADUŽENA

Općinska služba za prostorno uređenje u okviru svoje nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

 • Provodi politiku iz oblasti urbanizma, građenja, stambeno-komunalnim poslovima i zaštite okoline ukazuje na stanje i pojave od značaja za ostvarenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Prati stanje u oblasti urbanizma, građenja i stambeno-komunalnih poslova i zaštite okoline;
 • Rješava u upravnim stvarima iz oblasti urbanizma, građenja, stambeno-komunalnim poslovima i zaštiti okoline;
 • Vrši tehnički prijem objekata;
 • Rješava predmeta u vezi održavanja premjera i katastra zemljišta i katastra objekata;
 • Vodi katastar zemljišta i katastar nekretnina;
 • Provodi promjene u katastarskom operatu;
 • Izrađuje izvode i prepise iz katastra zemljišta i katastra nekretnina;
 • Rješava u upravnim stvarima u oblasti imovinsko-pravnih poslova i blagovremeno informiše Općinsko vijeće i Općinskog načelnika o stanju ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza pravnim i fizičkim licima u postupku;
 • Priprema izradu prijedloga rješenja o utvrđivanju općeg interesa;
 • Vodi upravni postupak u upravnim stvarima eksproprijacije, uzurpacije, arondacije i drugih postupaka iz oblasti imovinsko-pravnih oblasti;
 • Vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za poduzimanje mjera za poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga;
 • Vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja;
 • Vrši druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima;

II KONTAK INFORMACIJE

Sjedište Općinske službe za prostorno uređenje je u Brijesnici Velikoj 74206 Doboj Istok
Broj telefona: 035 723 462. Odgovorno lice: Pomoćnik Općinskog načelnika za prostorno uređenje Bećirović Enes, dipl.ecc

III INFORMACIJA O PROCEDURAMA OSTVARIVANJA ODREĐENIH PRAVA I AKATA ZA ČIJE IZDAVANJE JE OPĆINSKA SLUŽBA NADLEŽNA

URBANISTIČKA SAGLASNOST

Urbanistička saglasnost je prvi korak u namjeri građenja i provjera da li je na traženom lokalitetu moguće građenje.

Osnov za izdavanje urbanističke saglasnosti su:

 • Prostorni plan Kantona
 • Prostorni plan Općine
 • Urbanistički plan
 • Regulacioni planovi

Iznimno se urbanistička salasnost izdaje na osnovu stručne ocjene Komisije ukoliko na području Općine nije urađen urbanistički i regulacioni plan.
Urbanistička saglasnost se izdaje na osnovu člana 40. Zakona o prostorno uređenju (“Službene novine TK”, broj: 3/05).

Zahtjev za urbanističku saglasnost:

 • podaci o parceli (sve se pribavlja u Općinskoj službi za prostorno uređenje),
 • kopija katastarskog plana,
 • prepis posjedovnog lista,
 • identifikacioni list,
 • idejni projekat,
 • ekološka saglasnost (Ministarstvo prostornog uređenja i zaštitu okoline),
 • ZK izvodak (Zemljišnoknjižni ured – Općinski sud Gračanica),
 • poljoprivredna, geološka, sanitarna, elektro, komunalna i PTT saglasnost,
 • druge potrebne saglasnosti,
 • urbanistička saglasnost donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana,
 • urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana njene pravosnažnosti u kojem roku se mora podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Važnost urbanističke saglasnosti može se, izuzetno uvažavajući opravdane razloge, produžiti još za jednu godinu.
 • zahtjev se predaje na prijemnom šalteru u općini ili u Općinskoj službi za prostorno uređenje.

NAPOMENA:
Na osnovu urbanističke saglasnosti ne može se započeti izgradnja objekta, ali ona propisuje uslove za pribavljanje građevinske dozvole.

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je potrebna za:

 • građenje novog objekta
 • rekonstrukciju
 • dogradnju
 • nadziđivanje
 • privremene građevine

Potrebna dokumentacija za građevinsku dozvolu:

 • zahtjev
 • urbanistička saglasnost
 • ZK izvodak
 • dva primjerka glavnog projekta
 • revizija glanog projekta
 • saglasnosti koje su ustanovljene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti
 • drugi prilozi propisani Zakonom i za određenu vrstu objekta

UPOTREBNA DOZVOLA

Izgrađena građevina smije se koristiti, odnosno staviti u pogon, te izdati rješenje za obavljanje djelatnosti po posebnim propisima, tek nakon što nadležna Općinska služba izda dozvolu za njenu dozvolu.

Potrebna dokumentacija za upotrebnu dozvolu:

 • zahtjev,
 • kopija odobrenja za građenje,
 • kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine,
 • pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima za održavanje građevina,
 • pisani izvještaj nadzora nad gradnjom.

LEGALIZACIJA

Bespravno izgrađenom građevinom se smatra građevina čija je gradnja započeta ili je završena bez pravosnažne građevinske dozvole, kao i građevine za koje postoji građevinska dozvola, ali je investitor odstupio od uslova propisanih u građevinskoj dozvoli.

GEODETSKI I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Za prepis posjedovnog lista ili izvoda iz posjedovnog lista plaća se naknada od 8,00 KM po jednom prepisu ili izvodu
Za kopija plana katastarske parcele plaća se naknada i to:

 • za jednu parcelu 12,00 KM,
 • za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika 4,00 KM,
 • za svaki upis podataka u posjedniku susjedne parcele 4,00 KM,
 • za kopiju planova po listu plaća se i na jednom listu razmjere 1:2500 za jedan list 12,00 KM,
 • za promjenu podataka o posjedniku u posjedovnom listu plaća se 40,00 KM
 • za prenos cijele parcele iz jednog u drugi posjedovni list po parceli 60,00 KM
 • za upis novog posjednika u katastarskog operatu 60,00 KM.

1. ZA CIJEPANJE PARCELE:

 • za dvije parcele novog stanja 40,00 KM,
 • za svaku sljedeću parcelu novog stanja 20,00 KM.

2. ZA USLOVNO CIJEPANJE PARCELE:

 • za dvije parcele novog stanja 30,00 KM,
 • za svaku sljedeću parcelu novog stanja 20,00 KM.

3. SNIMANJE PROMJENE NASTALIH IZGADNJOM, DOGRADNjOM OBJEKATA U KATASTRU ZEMLJIŠTA

 • uplanjenje za jedan stambeni objekat 50,00 KM
 • sa svaki sljedeći na istoj parceli 10,00 KM

4. ZA PROMJENU KATASTARSKE KULTURE PO PARCELI

 • bez premjeravanja 6,00 KM,
 • sa premjeravanjem 200,00 KM.

5. PROVOĐENJE PROMJENA U KATASTRU ZEMLJIŠTA U KANCELARIJI

 • za dvije parcele novog stanja 20,00 KM,
 • za svaku sljedeću parcelu novog stanja 10,00 KM.

6. ZA PROMJENU UPISA KORISNIKA ILI POSJEDIKA

 • po ispravi 60,00 KM.

7. ZA INDENTIFIKACIJU PARCELA NOVOG I STAROG PREMJERA plaća se naknada po jednoj parceli 30,00 KM

8. ZA IZRADU PRIJAVNOG LISTA “A” ZA ZK URED PO PRIJAVNOM LISTU plaća se 7,00 KM

IMOVINSKO-PRAVNI ODSJEK

Dodjela se vrši na osnovu javnog konkursa, a konkretni uslovi se navode u tekstu konkursa.
Dodjela se vrši uz naknadu za dodijeljeno zemljište i naknada za uređenje.
Iznos naknade za dodijeljeno zemljište se utvrđuje rješenjem o dodjeli, a iznos naknade za uređenje zemljišta se utvrđuje rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

Naknada za dodijeljeno zemljište obuhvata:

 • naknada za preuzeto zemljište,
 • naknada iz osnova prirodnih pogodnosti koje nisu rezultat ulaganja investitora – RENTA,
 • Visina RENTE se određuje u procentu od prosječne konačne građevinske cijena m2 stambene površine koja iznosi 300,00 KM u zavisnosti od zone kojoj pripada.

I zona – 2%
II zona – 1%

 • naknada za preuzeto građevinsko zemljište određuje u procentu od prosječne ugovorne građevinske cijene m2 stambene površine koja iznosi 300,00 KM u zavisnosti od zone kojoj pripada:
 • stambeni prostor:

I zona – 0,7%
II zona – 0,3%

 • poslovni prostor

I zona – 0,9%
II zona – 0,5%

 • proizvodni i zanatski prostor

I zona – 0,25%
II zona – 0,1%