Program rada

Na osnovu člana 17. Statuta općine Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“ broj 5/08) i člana 49. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Doboj Istok („Službene novine općine Doboj Istok“ broj 7/09, 02/13 i 02/18), Općinsko vijeće Doboj Istok na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća, na 22. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2018. godine, d o n o s i

P R O G R A M R A D A

OPĆINSKOG VIJEĆA DOBOJ ISTOK ZA 2019. GODINU

I – UVODNI DIO

Ovim Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Općinskog vijeća Doboj Istok, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, kao i pitanja koja će se raspravljati i razmatrati na sjednicama u 2019. godini. Programom se takođe utvrđuju nosioci poslova i zadataka, kao i rokovi za razmatranje.

Osim utvrđenih pitanja za razmatranje na sjednicama Općinskog vijeća, vijećnici će moći davati inicijative za razmatranje i drugih pitanja, koja su aktuelna na području općine Doboj Istok i značajna za ostvarivanje društvenog života građana, a koja su u nadležnosti Općine odnosno Općinskog vijeća.

Dakle, Program rada ostaje „otvoren“ za sve inicijative i prijedloge, koji su značajni i za građane i za druge zainteresovane subjekte.

Bitno je istaći da će realizacija Programa rada Općinskog vijeća uglavnom zavisiti od aktivnosti obrađivača pitanja i zadataka.

U pripremi za izradu Programa rada, upućen je dopis Općinskom načelniku, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima i javnim ustanovama da dostave prijedloge, sugestije i mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća, kako bi se mogao pripremiti Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu.

Programom rada Općinskog vijeća utvrđuju se predlagači i obrađivači pripreme materijala, pitanja koja se stavljaju na razmatranje, kao i vrijeme realizacije pojedinih pitanja, kako slijedi:

II – PITANJA ZA RAZMATRANJE

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Doboj Istok za 2018. godinu

Predsjedavajući
Općinskog vijeća

Sekretar Općinskog vijeća

Januar

2.
Program obilježavanja
Dana nezavisnosti BiH i
Dana općine Doboj Istok

Općinski načelnik
Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Januar

3.
Odluka o dodjeli općinskih priznanja Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
Sekretar Općinskog vijeća

Januar

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME REALIZACIJE

1. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava za
2018. godinu
Općinski načelnik Komisija za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava
Februar

2.
Izvještaj o radu komunalnog inspektora za 2018. godinu

Općinski načelnik
Komunalni inspektor

Februar

3 . Informacija o pripremnim aktivnostima za proljetnu sjetvu 2019. godine

Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Februar

4. Izvještaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva Čelić, Teočak, Sapna i Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik

Općinski pravobranilac

Februar

5.
Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica za 2018. godinu
Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu
Februar

4.
Informacija o sigurnosti na području općine Doboj Istok za 2018. godinu

Općinski načelnik
Policijska
stanica Doboj Istok

Februar

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Doboj Istok povodom obilježavanja
Dana nezavisnosti BiH

Predsjedavajući
Općinskog vijeća

Sekretar Općinskog vijeća

Mart

2.
Svečana sjednica Općinskog vijeća Doboj Istok povodom obilježavanja
Dana općine

Predsjedavajući
Općinskog vijeća

Sekretar Općinskog vijeća

Mart

3.
Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općini Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu
Mart

4.
Izvještaj udruženja građana o utrošku dodijeljenih budžetskih sredstava za 2018. godinu sa završnim računom

Općinski načelnik

Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Mart

5.
Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2018. godinu

Općinski načelnik
Općinski načelnik
Mart

6. Informacija o provedenim aktivnostima povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH i Dana Općine
Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu
Mart

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Izvještaj o izvršenju budžeta u općini Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
April
2. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za 2018. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
April
3. Izvještaj o radu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“ Doboj Istok za 2018. godinu

Općinski načelnik
JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“ Doboj Istok
April
4. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2018. godinu Općinski načelnik JZU Dom zdravlja
Doboj Istok
April
5. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik
JU Centar za socijalni rad Doboj Istok
April
6. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik
Općinska izborna komisija Doboj Istok
April

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Informacija o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period januar-mart 2019. godine

Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Maj

2.
Informacija o radu Općinskog suda u Gračanici za 2018. godinu Općinski načelnik
Općinski sud u Gračanici
Maj

3. Informacija o radu Porezne ispostave Doboj Istok za 2018. Godinu Općinski načelnik
Porezna ispostava Doboj Istok
Maj

4.
Program obilježavanja 4. jula Dana brigade
Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu
Maj
5. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik
JP Veterinarska stanica Doboj Istok
Maj
6. Izvještaj o radu JKP“Čisto“ Doboj Istok za 2018. godinu Općinski načelnik
JKP“Čisto“ Doboj Istok
Maj

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1. Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće i stanju vodoprivrednih objekata
Općinski načelnik JKP“Čisto“ Doboj Istok, JZU Dom zdravlja Doboj Istok i MZ Brijesnica Mala
Juni

2.

Informacija o zloupotrebi narkotičkih sredstava sa prijedlogom mjera za suzbijanje istih na području općine
Doboj Istok
Općinski načelnik
Policijska stanica Doboj Istok

Juni

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE
1. Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom obilježavanja
Dana brigade Predsjedavajući Općinskog vijeća
Sekretar Općinskog vijeća
Juli

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1. Izvještaj o realizaciji budžeta općine Doboj Istok za period januar-juni 2019. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Septembar

2.
Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period januar-juni 2019. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Septembar

3. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskog vijeća za period januar-juni 2019. godine
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Sekretar Općinskog vijeća
Septembar

4.
Informacija o uspjehu sportskih klubova u takmičarskoj sezoni 2018/2019. godina
Općinski načelnik
Sportski savez općine Doboj Istok
Septembar

5.
Informacija o provedenim aktivnostima povodom obilježavanja Dana brigade
Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti,
branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Septembar

6.

Informacija o stanju u privredi u općini Doboj Istok za 2018. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Septembar

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1. Informacija o prinosima proljetne sjetve i pripremnim aktivnostima za jesenju sjetvu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Oktobar

2.
Informacija o uspjehu učenika i postignutim rezultatima osnovnih i srednje škole za 2018/2019. godinu na području općine Doboj Istok

Općinski načelnik
Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Oktobar

3.
Informacija o upisu učenika u prve razrede osnovnih i srednje škole za 2019/2020. godinu na području općine Doboj Istok

Općinski načelnik
Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Oktobar

4.
Program obilježavanja Dana državnosti BiH

Općinski načelnik Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Oktobar

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Informacija o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za period januar –septembar 2019. godine

Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Novembar

2.
Nacrt Budžeta općine Doboj Istok za 2020. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Novembar

3.
Nacrt Odluke o izvršenju
Budžeta općine Doboj Istok za 2020. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije

Novembar

4.
Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom obilježavanja
Dana državnosti BiH

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Sekretar
Općinskog vijeća

Novembar

Red
Broj NAZIV PITANJA
ZA RAZMATRANJE
PREDLAGAČ
OBRAĐIVAČ VRIJEME
REALIZACIJE

1.
Program i plan rada Općinskog načelnika za 2020. godinu

Općinski načelnik

Sekretar općine
Decembar

2.
Prijedlog Budžeta općine Doboj Istok za 2020. godinu

Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Decembar

3.
Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Doboj Istok za 2020. godinu
Općinski načelnik
Općinska služba za poduzetništvo i finansije
Decembar

4.
Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu
Kolegij Općinskog vijeća
Sekretar
Općinskog vijeća
Decembar

5.
Informacija o provedenim aktivnostima povodom obilježavanja Dana
državnosti BiH

Općinski načelnik
Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Decembar

Tokom 2019. godine na sjednicama Općinskog vijeća razmatrat će se i druga pitanja koja predloži Općinski načelnik iz svoje nadležnosti.

III OSTALA PITANJA

Osim pitanja koja su navedena u ovom Programu, Općinsko vijeće će razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom Općine, te pitanja kao što su :

– izbor, imenovanje i razrješenje prema ukazanoj potrebi,
– Izmjene i dopune postojećih odluka i drugih akata, takodje prema ukazanoj potrebi,
– izmjene i dopune urbanističkog i regulacionih planova za područje općine Doboj Istok,
– rasprava o građanskim inicijativama,
– druga pitanja koja se nametnu svojom aktuelnošću u skladu sa Ustavom, zakonom Statutom Općine.

Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana općine Doboj Istok, svoj Program rada će realizovati održavanjem redovnih i tematskih sjednica, a po ukazanoj potrebi i vanrednih sjednica na kojima će razmatrati i donositi odluke, zaključke i druge akte iz svoje nadležnosti.

U pripremi i utvrđivanju dnevnog reda sjednica Općinskog vijeća potrebno je obezbijediti potpunu koordinaciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća i predsjednika klubova, odnosno redovno održavati sastanke Kolegija Općinskog vijeća. Predsjedavajući Općinskog vijeća podnosit će izvještaje o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća.

Obrađivači materijala dužni su blagovremeno pripremiti materijale u dovoljnom broju primjeraka.

O sprovodjenju ovog Programa starat će se predsjedavajući, a zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća u slučaju kada zamjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća, a u obavljanju stručnih poslova starat će se sekretar općine i Općinski načelnik i radna tijela Općinskog vijeća kao predlagači materijala.

IV OBJAVLJIVANJE PROGRAMA RADA

Ovaj Program rada nakon što bude usvojen na sjednici Općinskog vijeća, objavit će se u „Službenim novinama općine Doboj Istok“.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON PREDSJEDAVAJUĆI
Općina Doboj Istok OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE
Dr. Ferid Konjić
Broj: 02 – 05 – 1444/18
Dana: 24.12.2018. godine