Program rada

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON

OPĆINA DOBOJ ISTOK

O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

Broj: 01- 05-1431/18
Datum, 14.12. 2018. godine

PROGRAM I PLAN RADA
OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA 2019. GODINU

U V O D

U 2019. godini pored poslova propisanih ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima u cilju unapređenja funkcionisanja općinske uprave, Općinski načelnik će:

– Raditi na uspostavi efikasne i odgovorne općinske uprave prilagođene potrebama građana i pravnih lica;
– Nastaviti sa programom štednje u organima uprave i drugim institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta općine
– Raditi na unapređenju saradnje sa drugim općinama u BiH i inostranstvu od kojih općina Doboj Istok može dobiti donacije i
– Podizanje radne i finansijske discipline na veći nivo, te svaranje uslova za povećanje vlastitih prihoda.

Posebno će se općinski načelnik angažovati na sprovođenju revidirane strategije razvoja općine Doboj Istok 2017-2020, te u tu svrhu sačinio je pregled planiranih projekata za 2019. godinu u kome je odredio ko su nosioci implementacije, koja je nadležna služba za praćenje i rokovi za završetak projekta. Pregled se nalazi u prilogu ovog Programa i plana rada.

A. RAD OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

1. Općinska služba za poduzetništvo i financije

Općinska služba za poduzetništvo i financije pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima će:
– sarađivati sa međunarodnim organizacijama koje finansiraju projekte;
– stalno aplicirati projekte prema nadležnim institucijama u vezi razvoja općine;
– provođenju revidirane strategije razvoja općine Doboj Istok
– raditi na realizaciji podsticaja u poljoprivredi;
– vršiti edukaciju poljoprivrednih proizvođača;
– prati i predlaže mjere za ostvarenje i povećanje prihoda;
– vrši kontrolu trošenja budžetskih sredstava, knjigovodstvenih dokumenata i inicirati konkretne mjere za naplatu neplaćenih potraživanja;
– dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2018. godine;
– vršiti izradu raznih informacija i
– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

2. Općinska služba za prostorno uređenje

Općinska služba za prostorno uređenje pored poslova predviđenih zakonom, Statutom i drugim propisima će:
– sprovoditi program za uređenje gradskog građevinskog zemljišta;
– raditi na zaštiti okolice i izradi programa i uklanjanju divljih deponija;
– rješavati imovinsko -pravne odnose pri realizaciji projekata u 2019. godini;
– pratiti izgradnju infrastrukturnih i drugih objekata;
– u zimskom periodu pratiti prohodnost putnih pravaca koji su u nadležnosti općine i
preduzimati mjere kako bi svi putevi koji povezuju mjesne zajednice sa centrom općine bili prohodni;
– sarađivati sa federalnim i kantonalnim ministarstvima iz nadležnosti prostornog uređenja i zaštiti životne okoline
– raditi na trajnom rješavanju odlaganja smeća u okviru projekta izgradnje regionalne deponije;
– raditi na rješavanju pitanja odlaganja smeća do izgradnje regionalne deponije;
– raditi da što više osoba bude uključeno u organizovni odvoz smeća;
– raditi na provođenju općninske odluke o komunalnom redu;
– pratiti rad preduzeća kojem su povjerene komunalne usluge;
– vršiti geodetske poslove za potrebe građana i pravnih lica
– raditi na planskom uređenju prostora općine Doboj Istok;
– izdavati urbanističko-građevinske i upotrebne akte za gradnju objekata na području općine;
– izdavati razna uvjerenja iz oblasti za koju su nadležni;
– vršiti izradu raznih informacija;
– dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2018. godine i
– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

3. Općinska služba za civilnu zaštitu

Pored poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za civilnu zaštitu će:
– raditi na obilježavanju minskih polja,
– sagledati stanje u oblasti zaštite od požara i raditi na unapređenju zaštite od požara,
– ostvarivat će se koordinacija sa subjektima iz oblasti civilne zaštite ( mjesne zajednice, javne ustanove, preduzeća i dr.), vladine i nevladine organizacije, međunarodne organizacije i dr.
– izrađivati i ažurirati procjene ugroženosti teritorije općine Doboj Istok uz uvažavanje novonastalih faktora;
– provoditi aktivnosti u oblasti zaštite stanovništva i materijalnih dobara od poplava i
bujica i predlagati mjere;
– pratiti pojave klizišta, preduzimati preventivne i operativne mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara shodno mogućnostima;
– preduzimati preventivne mjere u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od požara, poplava, suša i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra;
– kontinuirano raditi na organizovanju i materijalnom osposobljavanju Centra za osmatranje i uzbunjivanje;
– pratiti razvoj situacije i preduzimati preventivne mjere na sprečavanju širenja zaraznih bolesti kod životinja (Q-groznica, bruceloza i dr.);
– tražiti finansijsku pomoć od nadležnih institucija Kantona i Federacije za rješavanje problema građana čija je imovina ugrožena usljed prirodnih i drugih nesreća;
– stalno aplicirati projekte deminiranja prema nadležnim upravama Civilne zaštite i nadležnim agencijama za deminiranje;
– vršiti izradu normativno -pravnih akata iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće
– vršiti izradu raznih informacija;
– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

4. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Pored poslova propisanih zakonom, Statutom i drugim propisima Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu će:
– pratiti rad i aktivnosti u dječijem obdaništu, te u skladu s mogućnostima pomagati u organizaciji rada,
– pratiti rad i aktivnosti u osnovnim školama kao i u mješovitoj srednjoj školi, te u skladu s mogućnostima pomagati,
– pratiti stanje i aktivnosti koje provodi JU Centar za socijalni rad Doboj Istok;
– analizirati stanje u oblasti zdravstva na području naše općine i predlagati odgovarajuće mjere na unaprenenju zdravstvene zaštite;
– organizovati prigodno obilježavanje državnih praznika i drugih datuma koji su od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Općinu Doboj Istok;
– u skladu s finansijskim mogućnostima pomagati manifestacije koje se organizuju na
prostoru naše općine u svim mjesnim zajednicama;
– u saradnji sa Sportskim savezom općine Doboj Istok organizovati sportske manifestacije u povodu obilježavanja značajnih datuma na prostoru naše općine;
– u saradnji sa Sportskim savezom raditi na razvoju sporta i izboru sportiste godine;
– sarađivati sa savjetima mjesnih zajednica u vezi njihovog rada;
– u saradnji s nadležnim organima i institucijama pratiti i analizirati bezbjedonosno stanje na prostoru općine Doboj Istok;
– ostvariti što bolju saradnju sa vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama;
– raditi na provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
– pratiti i analizirati stepen ostvarivanja prava iz oblasti dopunskih prava branilaca i članova njihovih porodica iz nadležnosti općine Doboj Istok;
– raditi na provođenju Zakona o matičnim knjigama i drugih zakona iz oblasti građanskih stanja i opće uprave;
– raditi na praćenju i unapređenju stanja u oblasti kulture;
– vršiti izradu normativno -pravnih akata iz nadležnosti Službe za Općinsko vijeće
– vršiti izradu raznih informacija;
– dovršiti sve upravne postupke koji nisu okončani tokom 2018. godine i
– pratiti zakone i druge propise i izrađivati i druga normativno-pravna akta iz nadležnosti Službe, te predlagati njihovo usklađivanje sa novousvojenim zakonima i drugim propisima.

Pored navedenih i planiranih poslova, tokom 2019. godine Općinski načelnik i nadležne općinske službe za upravu će svoje aktivnosti usmjeriti i na ostala pitanja koja se pojave, a budu posebno važna.

OPĆINSKI NAČELNIK

Kemal Bratić