Finansije i poduzetništvo

Finansije i poduzetništvo

Općinska služba za poduzetništvo, financije i zajedničke poslove u okviru svoje nadležnosti, obavlja slijedeće poslove:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti poduzetništva i financija;
 • Provodi utvrđenu politiku iz oblasti poduzetništva i financija, ukazuje na stanje i pojave od značaja za provođenje te politike i predlaže odgovarajuće mjere;
 • Prati stanje u oblasti poduzetništva analizira pojave od značaja u tim oblastima i poduzima mjere za rješavanje određenih pitanja;
 • Priprema nacrte propisa, općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti;
 • Rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • Provodi zakonom propisan postupak za donošenje razvojnih i provedbenih planova, odnosno njihove izmjene, dopune i revizije;
 • Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz nadležnosti šumarske, veterinarske, lovne i ribolovne, poljoprivredne inspekcije, tržišne i dr. inspekcije u nadležnosti Općine;
 • Planira i realizuje programe privrede, obnove i razvoja;
 • Izrađuje projektnu i investiciono-tehničku dokumentaciju iz oblasti obnove i razvoja;
 • Izdaje radničke knjižice;
 • Rješava u upravnim stvarima izdavanje odobrenja za rad samostalnim privrednicima i vodi registar izdatih odobrenja;
 • Vrši nadzor nad radom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina;
 • Prati stanje u preduzećima, prema kojima ovlašćenja i obaveze vlasnika po osnovu državnog kapitala vrše organi Općine i o navedenom izvještava Općinskog načelnika općine Doboj Istok ( u daljem tekstu : Općinski načelnik ) i Općinsko vijeće;
 • Priprema analitičke i planske dokumente iz svoje nadležnosti;
 • Vrši nadzor, koordinira i usmjerava odbrambene pripreme u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina, saglasno propisima o odbrani;
 • Priprema dokumentaciju za provođenje postupka privatizacije općinske imovine kod nadležne kantonalne agencije za privatizaciju;
 • Vrši statistička istraživanja;
 • Priprema nacrte akata iz oblasti financija i računovodstva;
 • Priprema nacrt budžeta i nacrt odluke o privremenom financiranju;
 • Podnosi nadležnim organima financijsko-računovodstvene izvještaje;
 • Utvrđuje i prati dinamiku izvršavanja budžeta;
 • Predlaže uravnoteženje budžeta;
 • Vrši doznaku sredstava budžetskim korisnicima;
 • Vodi propisane evidencije.
 • Obavlja poslove financijsko-materijalnog poslovanja Općine.
 • Obavlja poslove fakturisanja, likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe.
 • Vrši nadzor nad utroškom sredstava budžetskih vanjskih korisnika.
 • Vrši financijske poslove za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i općinskih službi;
 • Vrši administrativno-tehničke poslove za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, njihove komisije i radna tijela;
 • Osigurava uslove za rad Općinskog vijeća , Općinskog načelnika i njihovih komisija i radnih tijela;
 • Priprema nacrte i prati provođenje Odluka, drugih propisa, općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Priprema nacrte ugovora u čijem zaključivanju učestvuje Općinsko vijeće i Općinski načelnik;
 • Pruža stručnu pomoć općinskim službama prilikom priprema nacrta odluka iz nadležnosti općinskih službi;
 • Prati propise iz nadležnosti BiH, F BiH i Kantona, ukazuje nadležnim organima na mjere koje treba poduzeti;
 • Daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa iz nadležnosti BiH, F BiH i Kantona;
 • Prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrađuje pitanja koja treba ugraditi u propise;
 • Prati provođenja Statuta općine i Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
 • Priprema program rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • Priprema i organizuje sjednice Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela;
 • Prati izvršavanje propisa općih i drugih, pojedinačnih, akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, njihovih komisija i radnih tijela;
 • Uređuje i izdaje “Službeni glasnik općine Doboj Istok”;
 • Vrši personalne i kadrovske poslove;
 • Osigurava saradnju općinskih službi sa ombudsmenima;
 • Vrši poslove održavanja čistoće objekata općinskih službi;
 • Vrši poslove obezbjeđenja objekata;
 • Vrši poslove dostavljanja pošte na području Općine;
 • Obezbjedjuje prevoz službenih lica službenim vozilima;
 • Obezbjedjuje PTT komunikaciju unutar Općine i vanjsku komunikaciju.
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima