Izvještaj o radu

Izvještaj o radu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA DOBOJ ISTOK

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-05-39 /18
Datum: 15.03.2018. godine

IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA
ZA 2017. GODINU

U V O D

Aktivnosti u proteklom periodu odvijale su se u okvirima ustavne pozicije i nadležnosti načelnika općine definiranim Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statutom općine Doboj Istok u kojem stoji da općinski načelnik zastupa i predstavlja općinu i nosilac je izvršne vlasti u općini Doboj Istok. Na kraju 2016. godine podnio sam Općinskom vijeću Program rada za 2017. godinu, a koji je usvojen. Stoga ću svoj izvještaj bazirati na aktivnostima koje sam obavljao na izvršenju Programa rada za 2017. godinu, posmatrano na više značajnih oblasti.
Pored redovnih poslova koje je obavljao općinski načelnik po službenoj dužnosti, obavljao je poslove pod slijedećim pitanjima

A. FUNKCIONISANJE JAVNE UPRAVE

Kao što sam u svom Programu rada za 2017. godinu stavio kao prioritet u svom radu raditi na racionalnoj zaposlenosti u općinskim službama, te nastaviti sa programom štednje u organima uprave i drugim institucijama i organima koji se finansiraju iz budžeta, kao i stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede.

B. RAD OPĆINSKIH SLUŽBI ZA UPRAVU

1. Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu

Poslovi iz oblasti društvenih djelatnosti

Poslovi društvene djelatnosti obuhvataju praćenje stanja u gotovo svim sferama života lokalne zajednice, a posebno u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, koordinaicje sa nevladinim sektorom i praćenja stanja u pojedinim socijalnim grupama.
Što se tiče oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta , Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu provodila je slijedeće aktivnosti:
– Kontinuirano praćenje, analiziranje i izvještavanje o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja na području općine Doboj Istok;
– Kontinuirano praćenje, analiziranje i izvještavanje o stanju u oblasti zdravstva, posebno primarne zdravstvene zaštite koja je zastupljena u sklopu rada JU“ Doma zdravlja“ Doboj Istok, kao i praćenje zdravstveno-higijenske ispravnosti vode, saradnja za Zavodom za javno zdravstvo Tuzla i druge aktivnosti iz ove oblasti.
– Kontinuirano praćenje, analiziranje i izvještavanje o stanju u oblasti kulture, te konstantna saradnja kroz učešće u organizaciji kulturnih manifestacija na području Doboj Istoka;
– Kontinuirano praćenje, analiziranje i izvještavanje o stanju sporta, posebno u oblasti sportskih aktivnosti školske djece kroz specijalizirana istraživanja pojedinih pitanja u ovoj oblasti, učešće u organiziranju i pokretanje inicijativa za rješavanje pojedinih problema.
Raseljene osobe i izbjeglice
Poslovi iz oblasti prava izbjeglih i raseljenih lica i u toku 2017. godine su redovno obavljani, a oni se ogledaju u: provođenju zakonskih i podzakonskih propisa i općih akata iz ove oblasti; vođenju i ažuriranju evidencije raseljenih lica i izbjeglica; prikupljanju i kompletiranju dokumentacije za ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica; izdavanju rješenja o priznavnaju statusa raseljenih osoba i izbjeglica; donošenju zaključaka o okončanju postupka priznavanja statusa raseljenih osoba i izbjeglica; izdavanju uvjerenja izbjeglim i raseljenim licima; prijavljivanju na zdravstveno osiguranje; odjavljivanju sa zdravstvenog osiguranja i obavljanju drugih poslova iz ove oblasti.
Izdato je 168 uvjerenja na osnovu službene evidencije. Vođen je i postupak vezan za zdravstveno osiguranje , tako da smo na isto prijavili 10 porodica i 4 njihovih članova što je ukupno 14. Urađen je i 12 sumarnih izvještaja o stanju raseljenih i izbjegih lica i 12 izvještaja raseljenih lica prijavljenih na zdravstveno osiguranje koji se dostavljaju Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak poštom i e-mail. Zatim Poslovnici zdravstvenog osiguranja Doboj Istok.
Sloboda pristupa informacijama

S tim u vezi, u toku protekle godine, Službi je podneseno ukupno 7 zahtjeva za slobodu pristupa informacijama i za sve zahtjeve, nakon proceduralne obrade, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, doneseno je odgovarajuće rješenje.

Odnosi sa javnosti i informiranje

U toku 2017. godine, osim standardnih komunikacijskih aktivnosti, Općinska služba za društvene djelatnosti, branilačko-invalidsku zaštitu i opću upravu provodila je i slijedeće:
Ažuriranje web stranice www.dobojistok.org – 3-5 puta sedmično web stranica Općine Doboj Istok bila je ažurirana novim informacijama, vijestima i dokumentima bitnim za život lokalne zajednice.

Branilačko invalidska zaštita

Iz oblasti branilačko-invalidske zaštite urađeno je:

– 17 dopisa Federalnom i Kantonalnom ministarstvu vezanih za reviziju predmeta iz oblasti porodične i lične invalidnine.
– Obrađeno i poslato 75 predmeta na daljnje postupanje nadležnim ministarstvima.
– priprema 10 predmeta lične ivalidnine i poslato Federalnom ministarstvu na reviziju Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite
– doneseno 100 rješenja kojima je odlučeno o pravima na ličnu i porodičnu invalidninu
– 70 predmeta dostavljeno na reviziju što kantonalnom što federalnom ministarstvu po povratku sa revizije
– urađeno je 20 dopisa raznim ustanovama
– primljenoje 200 stranaka.
– U 240 predmeta lične invalidnine izvršena je revizija po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite vraćno nam je 240 predmeta lične invalidne iz Federalnog ministarstva. Međutim, još nije izvršena revizija u predmetima porodične invalidnine, pa je istu očekivati u toku ove godine.

Dodatna i dopunska prava boraca

Rad sa strankama, svakodnevno informisanje stranaka vezanih za ostvarivanje dopunskih prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i to: informacija i relizacija za podjelu markica, ortopedska pomagala, invalidska kolica na mehanički pogon i higijensko sanitetski materijal, banjsko-klimatsko liječenje i fizikalne terapije, zdrastvena zaštita, đačke i studentske stipendije, nepovrtna sredstva za rješavanje stabenih pitanja, jednokratne novčane pomoći od općine i Ministarstva za boračka pitanja, jednokratna novčana pomoć za kupovinu udžbenika za osnovnu školu, troškovi dženaze-sahrane za boračke populacije od Federalnog i Kantonalnog ministarstva, plaćanje troškova za kupovinu lijekova za RVI-e svakog 1-vog u mjesecu, podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za liječenje iz Budžeta Tuzlanskog kantona i FBiH, troškovi prijevoza za izradu ortopetski pomagala, očnih proteza, banjsko liječenje i liječenje van općine i dr.
Podjela premija osiguranja – markica za 2017. godinu za boračke populacije ukupno je podijeljeno 1760 premija osiguranja, po kategorijama:
– za demobilisane borce i njhove porodice podijeljeno 932 markice
– za RVI-e i njihove porodice podijeljeno 551 markica
– za PŠ-PB-a i njihove porodice podijeljeno 263 markica
– za Zlatne Ljiljane i njihove porodice podijeljeno 14
Ukupna vrijednost je 35.200,00KM.

U 2017. godini po osnovu zahtjeva realizovano raznih JNP-i za boračke populacije:
1. JNP od Tuzlanskog kantona u iznosu od 15.150,00KM
2. JNP od Tuzlanskog kantona za kupovinu udžbenika u iznosu 3.067,50 KM
3. JNP od Tuzlanskog kantona u slučaju smrti u inosu od 19.270,00KM
4. Troškovi prijevoza od TK-a vezanih za liječenje RVI-a u iznosu od 1.041,90 KM
5. JNP od Tuzlanskog kantona za liječenje boračkih populacija u iznosu od 5.500,00 KM.
Rad na upućivanju RVI-a na banjsko-klimatsko liječenje, ukupan broj podnosioca zahtjeva za banjsko klimatsko liječenje u 2017. Godini je bilo 25 zahtjeva od strane RVI-a, 21 korisnik je i koristio to pravo, uglavnom se to odnosilo na RVI I , II, III, IV i V grupe invaliditeta, dok su ostali zahtjevi odbijeni radi finansijske situacije u državi , pa tako i u Ministarstvu za boračka pitanja TK-a te fizikalnih terapija preporučenih u Domu zdravlja u Doboj Istoku.
Ukupan broj zaprimljenih i obrađenih zahtjeva na jednokratnu novčanu pomoć u svrhu troškova nabavke obaveznih udžbenika za osnovno obrazovanje iz kategorije boračkih populacija RVI-a, DB-a i PŠ-PB-a za 2017. godinu bilo je 36 zahtjeva-predmeta koji su obrađeni te dostavljeni na dalju realizaciju u Ministarsvo za boračka pitanja TK-a Tuzla, te je odobreno po osnovu istih zahtjeva 3.067,50 KM
Ukupan broj zaprimljenih i obrađenih zahtjeva za odobravanje finansijskih sredstava za liječenje branilaca i članova njihovih porodica u skladu sa odredbama Uredbe o kriterijima i postupku odobravanja gore navedenih sredstava u 2017 godini, /“Službene novine TK-a“, broj 8/07,/ bilo je 36 zahtjeva iz reda boračkih populacija RVI-a, DB-a i PŠ-PB-a.
Rad na izradi ortopedskih pomagala, potkoljene i natkoljene proteze, parcijalne proteze, korekcija potkoljene i natkoljene proteze, izrada OTO obuća, navlake za bataljak, podlaktne štake i štapovi, šopart aparati, kolica na mehanički pogon i dr. za 49 korisnika.
Rad na zdrastvenom osiguranju za boračke populacije, te uvođenje novih korisnika u pravo, ukupan broj predmeta na kojima je izvršena revizija korisnika zdrastvenog osiguranja po službenoj dužnosti kao i novih korisnika koji su podnijeli zahtjev za korištenja prava na obavezno zdrastveno osiguranje za 34 korisnika, te dostavljanje mjesečnog izvještaja Ministarstvu za boračka pitanja TK-a o broju korisnika:
Za Decembaru 2017.g. ukupan broj korisnika zdrastvene zaštite je bilo 85 korisnika:
1. broj nosioca osiguranja iz kategorije RVI-a korisnika je15
2. broj nosioca osiguranja iz kategorije PŠ-PB-a korisnika je 19
3. broj nosioca osiguranja iz kategorije DB-a korisnika je 41
Odjavljenih korisnika u 2017. godini po osnovu smrti korisnika i ostvarenih penzija po propisima PIO/MIO-a je bilo 19 korisnika.
Knjigovodstveni i blagajnički poslovi branilačko-invalidske zaštite i opće uprave

U toku 2017. godine urađeno je:
– Vođenje evidencija o korisnicima
– Ažuriranje i unos novih podataka u program BIZ
– Za 40 radnih dana identifikovano 517 korisnika invalidnine i primljeno 6 potvrda o životu iz inostranstva. ( u toku godine svi korisnici su dužni da se identifikuju. Korisnici koji žive u Bosni i Hercegovini identifikaciju obavljaju jedanput, a korisnici iz inostranstva dva puta godišnje.)
– Rad u novom programu obračuna invalidnina.
Izdato 583 uvjerenja, kako korisnicima tako i onima koji nisu korisnici invalidnine

Knjigovodstveni i blagajnički poslovi (ukupno isplaćeno 48.859 ,40 KM) od toga:
1. J.N.P. kantonalna sredstva 15.150,00 KM
2. J.N.P. u slučaju smrti 19.270,00 KM
3. Troškovi prijevoza radi liječenja RVI 1.041,90 KM
4. J.N.P. dobitnicima ratnih priznanja 4.830,00 KM
5. JNP za nabavku udžbenika 3.067,50 KM
6. J.N.P za liječenje 5.500,00 KM
U toku 2017. godine urađeno 12 redovnih obračuna invalidnina po novom programu. Urađeni obračun dostavlja se u Ministarstvo za boračka pitanja Tuzla e-mailom, a zatim popunjeni obrasci obračuna poštom. O uplatama obračuna obaviještavaju se i banke.
Izvršena podjela novčanih sredstava u 2017. godini za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih boraca i članova njihovih porodica koja su odobrena za 2016. godinu u iznosu od 31.000,00 KM.
Zaprimljeno i obrađeno 39 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za stambeno zbrinjavanje za socijalno ugrožene branioce za 2017. godinu.
Obrađeno 39 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći.

Poslovi protokola
Poslovi protokola obuhvatali su evidentiranje i praćenje izlazne i dolazne pošte, te organizacija i preusmjeravanje predmeta za dalji rad.
U toku 2017. godine na poslovima protokola vršene su slijedeće radnje koje su vezane za posao protokola:
– U knjigu djelovodnika predmeta i akata ukupno je zavedeno i formirano 1.489 predmeta
– Arhivirano-razduženo u 2017. godini i početak 2018. godine ukupno 987 predmeta
– Iz prethodnih godina arhivirano-razduženo 11 predmeta
U Upisnik prvostepenih predmeta formirano i zavedeno je ukupno 440 predmeta,
– ukupno arhivirano 142 predmeta
– iz prethodnih godina-arhivirano i razduženo 27 predmeta.
Kroz interne dostavne knjige zavedeno je i otpremljeno u rad ukupno:
– 5.556 predmeta i raznih akata.
– Putem pošte za PTT otpremljeno je 1.995 pisama
– Kroz knjigu računa zavedeno je raznih prispjelih računa 415
– U knjigu časopisa unešeno i dostavljeno je 26 raznih časopisa

Poslovi matičnih ureda
U matičnim uredima obavljeni su slijedeći poslovi:
1. Upisa u MKR-ih………………………………………………………….. ………… 53
2. Upisa u MKU-ih…………………………………………………… … 50
3. Upisa u MKV-ih……………………………………………. …….. …. 87
4 Određeno JMBG-a po izvršenim upisima u MKR-ih
i zaprimljenih potvrda o određenih JMBG-a od drugih organa …….. 86
5 Dostavljeno izještaja o smrti po upisima u MKU ……… 322
6 Izvršeno naknadnih upisa i biljeških po izvršenim
upisma u MKU-ih…………………………………………… ……… 246
7 Dostavljeno Smrtovnica po upisima u MKU-ih…….. ……… 33
Primljeno izvještaja o smrti od drugih organa…….. ……. 38
8. Izvršeno naknadnih upisa u MK-a po primljenim
izvještajima o smrti………………………………………….. …….. 70
9 Dostavljeno izvještaja o vjenčanju po izvršenim
zaključenim brakovima drugim općinama……………. ……. 320
10. Izvršeno naknadnih upisa i činjenica u MK-ama
po zaključenim brakovima…. ………………. …………………….. 70
11. Primljeno izvještaja o zaključenju braka od drugih općina . 11
12. Izvršeno naknadnih upisa i činjenica u MK-ama po
primljenim izvještajim o vjenčanju……………………… …………. 56
13. Primljeno presuda o razvodu braka………………………………………………..22
14. Urađeno naknadnih upisa u MK-a po primljenim
presudama o razvodu braka …………………………………………. 52
15. Primljeno potvrda o određenom JMBG-a …….. 58
16. Izrvšeno upisa JMBG-a u MK-e po primljenim
potvrdama o određenom JMBG-a ……. 60
17. Primljeno izvještaja o razvodu braka od drugih općina …… 7
18. Naknadnih zabilješki u MK-ama po primljenim
Izvještajima o razvodu braka ….. 19
19. Izvšeno upisa u djelovodnik predmeta i akata …… 402
20. Urađeno statističkih listića …… 228
21. Urađeno statističkih izvještaja ……. 186
22. Izdato iz MKV-a iz CMR-a ………………. 308
23 .Izdato izvoda iz MKR iz CMR 1,303
24. Izdato uvjerenja o državljanstvu ………… 253
25. Izdato uvjerenja o državljanstvu iz CMR-a …………. 40
26. razmjena podataka iz Aplikacije IDEA za izdavanje
biometrijskih pasošaa, ličnih karata sa CIPS projektom……… 1.243
27. snimljeno u bazu podataka iz MK-a …… 219

2. Općinska služba za poduzetništvo i financije

Općinska služba za poduzetništvo i financije u toku 2017. godine izvršavala je poslove regulisane zakonskim aktima, Statutom općine Doboj Istok , Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok, Programom rada općinskog vijeća i općinskog načelnika.

a) Aktivnosti službe u oblasti poduzetništva

U 2017 godini na zahtjeve pravnih i fizičkih lica i građana izdat je veći broj različitih vrsta dokumenata i to :
R.B. O P I S Broj akata

1. RJEŠENJE- ODOBRENJE ZA RAD
Zakon o privrednim društvima
Zakon o ugostiteljskoj-turističkoj djelatnosti
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju
Zakon o obrtu
Zakon o trgovini 18
2. ODJAVA DJELATNOSTI 18
3. RJEŠENJE ZA PRODUŽENO RADNO VRIJEME 6
4. RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU MT- USLOVA
Pravilnici o ispunjavanju minimalno tehničkih i sanitarnih uslova 3
5. Rješenja za taxi stajalište 4
6. RJEŠENJA O PRIVREMENOM PRESTANKU 0
7. RJEŠENJE PREVOZA ZA VLASTITE POTREBE 10
10. ZAMJENA RJEŠENJA 5
11. POLJOPRIVREDNA SAGLASNOST 16
12. Potvrda o procjeni vrijednosti nekretnina za poljopr. saglasnost od Porezne ispostave 17
13. POTVRDE o osnivanju poslovne jedinice unutar d.o.o za ID broj i statistiku 14
14. UVJERENJA- 169. Zakona o upravnom postupku 227
a. -uvjerenja o registraciji, produžetku registracije TMV za vlastite potrebe registrovane djelatnosti 47
b. – uvjerenje da nema regi. dopunsku djelatnost radi ostvarivanja prava iz socijalne zaštite 153
c. – Uvjerenje za registraciju traktora…2 kom 2
d. -Uvjerenje u svrhu regulisanja i ostvarivanja zdravstvene zaštite u BiH radi privremenog rada ili mirovine muža u R Hrvatskoj 8
e. -Uvjerenje ostvarivanja osnovnog osiguranja za demobilisane borce 2
15. Protokolisani dopisi, odgovori na upite, dostava podataka 15
16 Razni drugi dopisi 24
17. OVJERA TKM 19
18. OVJERA KEUB (knjige evidencije utroška brašna) 4
19. OVJERA cjenovnika i utroška materijala ugostitelj. Obj. 6
20 STATISTIČKI IZVJEŠTAJI 15
23. Zaključak o obustavi postupka 0
24. RAZNI IZVJEŠTAJI 12

Broj izdatih dokumenata u odnosu na prethodni izvještajni period je veći u odnosu na prethodnu godinu, a to povećanje je izraženo u svim ovim kategorijama provođenja Zakona o upravnom postupku, a razlog tome je povećan broj procedura kod ostvarivanja prava fizičkih lica i privrednih subjekata.
Privredna društva ( doo) u 2017. godini prema našoj evidenciji registrovala su 5 poslovnih jedinica, a o prestanaku rada poslovnih jedinica nismo imali zahtjeva.
Pregled registrovanih poslovnih jedinica u 2017. godini:

1.DOO „HO SVJETLOST“ BRIJESNICA VELIKA, VLASNIK KONJIĆ OMER I MUJIĆ HALIL
P.J BROJ 1: Trgovina na malo rabljenom robom u Brijesnici Velikoj

2. dd „Central osiguranje“ Sarajevo
Podružnica central osiguranja dd Sarajevo ,Klokotnica broj 1. Doboj Istok
Šifra djelatnosti (65.12). Ostalo osiguranje i Šifra djelatnosti (66.21):Procjena rizika i štete
U poslovnim prostorijama Mujkić Omera U Klokotnici

3.doo „CLK INTERPROMET“
„TRGOVINA NA VELIKO DIJELOVIMA I PRIBOROM ZA MOTORNA VOZILA“ Klokotnica
Šifra djelatnosti:45.31 i 46.90

4. DOO „PLODORED“ KLOKOTNICA VLASNIK BANJIĆ SEJFO, DIREKTOR BANJIĆ OMER
P.J. BROJ 1.-Poljoprivredna apoteka u Klokotnici
ŠIFRA DJELATNOSTI :47.76 : TRGOVINA NA MALO CVIJEĆEM SADNICAMA, SJEMENJEM GNOJIVOM, KUĆNIM LJUBIMCIMA I HRANOM ZA KUĆNE LJUBIMCE U SPECIJALIZIRANIMPRODAVNICAMA

5. doo „KISMET“ Brijesnica Mala
Broj rješenja Općinskog suda u Tuzli:032-0-Reg-17-001438 od 08.08.2017
ID Broj:4209185430007
d.o.o „Kismet“- Poslovna jedinica Butik u vlastitim poslovnim prostorijama u Brijesnici Maloj, bb,
-Trgovina na malo odjećom u specjaliziranim prodavnicama (Šifra djelatnosti: 47.71)

Veliki dio radnog vremena u 2017. godini radnici općinske službe za poduzetništvo i financije su bili angažovani na projektu revizije strategije lokalnog razvoja 2017-2020 godina kao kordinatori i članovi općinskog razvojnog tima.Rezultati ovih aktivnosti su:
– Urađen plan implementacije 2018-2020 godina
– Ažurirana tabela za koherentnost
– Podnešen izvještaj općinskom vijeću o realizovanim projektima 2011-2016 godina
– Podnešen izvještaj općinskom vijeću o analizi stanja privrede u 2016 godini

B. POLJOPRIVREDA

Cilj Federalnog Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa realizacijom projekta „Registar poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK)“, je sačinjavanje jedinstvene baze podataka poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava u Federaciji BiH, čiji su podaci osnova za predviđanje sredstava koja bi se izdvajala za poticaje poljoprivredne proizvodnje na nivou cijele države. Svaki poljoprivredni proizvođač bilo fizička ili pravna osoba ne može ostvariti poticaj u poljoprivredi ukoliko nije upisan u navedeni Registar.
Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava obavezan je za porodična poljoprivredna gazdinstava koja: prodaju vlastite proizvode na tržištu, podnose zahtjeve za novčane podrške i druge oblike potpore u poljoprivredi, trebaju biti evidentirani u ostalim registrima. Upis je obavezan i za pravna lica koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom sudu (privredna društva, zadruge) kao i obrtnike registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom organu u slučajevima kada: podnose zahtjeve za novčane podrške i druge oblike potpore u poljoprivredi, trebaju biti evidentirani u ostalim registrima.
Ukupni broj poljoprivrednih gazdinstava upisanih u RPG i RK u 2016 godini iznosio je 572 korisnika, u 2017 godini taj broj se opvećao za 65 korisnika što je ukupno 637 korisnika.
Unos podataka svih poljoprivrednih gazdinstava i dalje teče shodno podnesenim zahtjevima, dok se podaci sa već unešenih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, odnosno klijenata trebaju redovito ažurirati najdalje do 31. marta svake godine, a svaka promjena na poljoprivrednom gazdinstvu se treba prijaviti najdalje 30 dana od dana promjene, tako da je rad na registru konstantan i redovan, te traje tokom cijele godine. U 2017 godini imali smo 338 podnešenih zahtjeva vezano za izdavanje porvrda i uvjerenja po članu 169 i 170. Zakonu o upravnom postupku.
U toku 2017. godine iz oblasti poljoprivrede ovoj službi je pristiglo 163 zahtjeva koji se odnose na: proizvodnje (merkantilnog kukuruza, krastavca kornišona, zasnivanja voćnjaka, proivodnja voća, plastenička proizvodnja, muzna grla, pčelinje zajednice, konzumna jaja, proizvodnja pilećeg mesa, osjemenjivanje plotkinja, kapitalna ulaganja, regresi kamata,itd), za ostvarivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji sa kantonalnog nivoa, urađeno je 161 rješenja i obračuna, dva zahtjeva su bila neosnovana.
Pružena je stručna pomoć oko formiranja 93 zahtjeva za ostvarivanje poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji sa federalnog nivoa koji se odnose na: proizvodnje (silažnog kukuruza, pšenice, tritikala, rasplodne junice, tov bikova, proizvodnja mlijeka, muzna grla u liniji otkupa mlijeka, itd), obrađeni zahtjevi su poslani u predviđenom roku na realizaciju.
Izvještaji prema Federalnom zavodu za statistiku iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, koji se rade svake godine u određenom periodu na unificiranim obrascima ukupno u 2017. godini obrađeno je 8 izvještaja.
U toku 2017. godine prema općinskom vjeću upućena su (3) izvještaja u formi informacija.
Ostvarivana je redovita komunikacija sa raznim udruženjima, organizacijama, poljoprivrednim institucijama, zavodima, labaratorijama kao i sa nadležnim resornim ministarstvima za poljoprivredu, TK i FBiH, putem sastanaka, pismenim, usmenim i telefonskim putem, a vezano za propise iz zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju oblast u poljoprivrednoj proizvodnji, a sve radi pravilnog provođenja istih. Ukupno upućenih raznih vrsta dopisa, izvještaja i upita od strane navedenih institucija u 2017. godini obrađeno je ukupno 28 predmeta iz oblast poljoprivrede.
U izvještajnom periodu primane su stranke kojima su davani stručni savjeti iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, upućivane su na određene radnje koje moraju izvršiti kako bi zadovoljili kriterije koji su potrebni za ostvarivanje određenih prinosa u primarnih poljoprivrednih proizvodnji, kao i prava koja imaju prilikom ostvarivanja federalnih i kantonalnih novčanih poticaja, a koji su propisani u uputstvima koje je izdalo federalno i kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Takođe vršeno je pomaganja poljoprivrednicima prilikom apliciranja na razne javne pozive iz oblasti poljoprivredne, a posebno za otvoranje poljoprivrednih obrta.
U toku izvještajnog perioda vršena je redovna saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima, održavania su predavanja iz različitih poljoprivrednih oblasti, održavani su sastanci sa predstavnicima udruženja građana poljoprivrednih proizvođača i zemljoradničkih zadruga, sa ciljem njihovog uvezivanja i poslovne saradnje kao i zajedničkog rješavanja problema u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje.

C. FINANCIJE

Temelj računovodstva Budžeta predstavljaju sve aktivnosti koje počinju od analiziranja, evidentiranja i izvještavanja do objašnjenja svih financijskih transakcija budžetskih korisnika koji participiraju u budžetu.
Budžetski korisnici obavezni su izraditi svoje godišnje obračune i dostaviti ih nadležnim ministarstvima najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu. (U međuvremenu tokom godine u roku od dvadeset dana po isteku svakog tromjesečja, sačinjavaju se i dostavljaju tromjesečni komparativni finansijski izvještaji o planiranim – ostvarenim prihodima, primicima, rashodima, izdacima, kapitalnim transakcijama i finansiranju). Finansijski izvještaji predstavljaju transparentna i fleksibilna sredstva komuniciranja između korisnika i okruženja.
Kada je riječ o provođenju aktivnosti na izradi Nacrta i Prijedloga Budžeta općine Doboj Istok za 2018. godinu potrebno je istaknuti veliki doprinos svih općinskih službi, Poreske uprave – ispostave Doboj Istok kao i svih onih potencijalnih budžetskih korisnika koji su ispoštovali rok za dostavu svojih zahtjeva na razmatranje službi.
Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Doboj Istok za prvo polugodište 2017. godine, od strane općinske službe za poduzetništvo i financije dostavljen je općinskom načelniku u augustu 2017. godine i analizirani podaci iz naprijed navedenog izvještaja, uz stručne i konstruktivne prijedloge ostalih općinskih službi i nadležnih institucija na našoj općini, bili su dobra osnova za izradu, nacrta Budžeta općine Doboj Istok za 2018. godinu.

D. STRATEŠKO PLANIRANJE I INTERNE KONTROLE

Finansijsko upravljanje i kontrola

Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 38/16) utvrđeno je da se FUK u organizacijama u Federaciji BiH uspostavlja kao sistem procedura i definiranja odgovornosti i nadležnosti svih lica u organizaciji donošenjem internih propisa u skladu sa važećom regulativom, te da je rukovodilac korisnika javnih sredstava odgovoran za uspostavljanje, razvoj i implementaciju odgovarajućeg, efikasnog, efektivnog i ekonomičnog sistema FUK i da može u skladu sa važećom regulativom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada prenijeti ovlaštenja na druge zaposlene u organizaciji-općini. Prenošenjem ovlaštenja, prenosi se i dio odgovornosti na tog zaposlenika, međutim prenošenje ovlaštenja i odgovornosti ne isključuje odgovornost rukovodioca korisnika javnih sredstava.
Sistem FUK ne podrazumijeva uvođenje nečega potpuno novog u organizaciji, već podrazumijeva nadgradnju postojećih internih procedura u organizaciji i povezivanje sa dobrim upravljanjem rukovodstva, što direktno doprinosi unaprjeđenju rada i poslovanja u organizacijama javnog sektora.
Finansijsko upravljanje i kontrola se zasniva na upravljanju rizicima i uvodi se radi unapređenja finansijskog upravljanja i odlučivanja u realizaciji ciljeva općine, a naročito općih ciljeva kao što su:
a) usklađenost poslovanja sa propisima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama;
b) obavljanje aktivnosti na pravilan, etičan, ekonomičan, efikasan i efektivan način;
c) zaštita imovine, obaveza i drugih resursa od gubitaka koji mogu nastati lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštita od nepravilnosti, zloupotrebe i prevara;
d) pouzdano, potpuno i pravovremeno finansijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.
Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sve poslovne transakcije, a posebno one koje se odnose na prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, procedure nabavke, ugovaranja, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, imovinu i obaveze.
Finansijsko upravljanje i kontrola se odnosi na sva javna sredstva korisnika, uključujući sredstva Evropske unije i druga donatorska sredstva. Finansijsko upravljanje i kontrola daje razumno uvjeravanje da će se ciljevi organizacije ostvariti. Finansijsko upravljanje i kontrola se provodi u skladu sa Standardima interne kontrole koji su podijeljeni u sljedećih pet međusobno povezanih komponenti COSO modela: kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacija i praćenja i procjene sistema.
U skladu sa Strategijom razvoja javnih internih finansijskih kontrola 2015-2018. godine u Federaciji i članom 16. stav (2) tačka d) Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 38/16 – u daljem tekstu: Zakon o FUK), Federalno ministarstvo finansija-financija u u skladu sa svojim kapacitetima pristupit će organizovanju prezentacija i obuka iz oblasti FUK za imenovane koordinatore za FUK- u organizacijama javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odlukom općinskog načelnika od 24.04.2017. godine imenovan je koordinator za finansijsko upravljanje i kontrole, a dva mjeseca kasnije imenovan je i šef Odsjeka za trezor i računovodstvo pri Općinskoj službi za poduzetništvo i financije. Obzirom da se radi o dvjema potpuno novim, sveobuhvatnim i odgovornim dužnostima koje u svom startu nisu imale, skoro, nikakvu ni normativnu ni praktičnu potporu, odnosno naslijeđe, ubuduće će trebati uložiti znatne napore u svim organizacionim dijelovima općine za uspostavu i funkcioniranje sistema FUK.
U Smjernicama za uspostavljanje i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika (“Službene novine FBiH”, broj 19/05) predviđeno je donošenje 26 dokumenata- procedura.
Općina Doboj Istok je do 2017. godine usvojila dvadeset Procedura, a u 2017. godini od strane općinskog načelnika usvojeno je preostalih šest pravilnika i procedura.

Trezor i osnovni elementi trezorskog poslovanje

U organizacionom smislu Trezor je u našoj općini organizovan kao posebna cjelina unutar Općinske službe za poduzetništvo finansije pod nazivom Odsjek za trezor i računovodstvo.
Trezor u funkcionalnom smislu treba obezbijediti efikasno raspolaganje i upravljanje budžetskim sredstvima, što podrazumijeva centralizovan skup procesa koji se odnose na planiranje, kontrolu sredstava koja prispijevaju i odlijevaju se sa računa kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, zatim izmirenje obaveza, proces praćenja potraživanja i imovine na raspolaganju i na kraju, blagovremeno, tačno, potpuno izvještavanje za općinski menadžment na kojem se baziraju odluke i odgovornosti istih.
Trezorsko poslovanje predstavlja bitan proces u budžetskom sistemu lokalnog nivoa vlasti i kao dio budžetskog sistema naslonjeno je na značajan pravni okvir koji se odnosi na budžet i budžetsko računovodstvo, a regulisan, prije svega, Zakonom o budžetu u Federaciji BiH i Zakonom o trezoru u FBiH.
U tom smislu u općini Doboj Istok su od strane općinskog načelnika usvojeni slijedeći dokumenti:

1. Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju Trezorom u općini Doboj Istok
2. Pravilnik o načinu uspostavljanja i održavanja sistema JRT
3. Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Glavne knjige trezora u općini Doboj Istok
4. Pravilnik o kretanju finansijske dokumentacije između Službe za poduzetništvo i finansije i ostalih budžetskih korisnika
5. Pravilnik o kretanju finansijske dokumentacije u okviru Službe za poduzetništvo i finansije
6. Pravilnik o blagajničkom poslovanju u Trezoru općine Doboj Istok
7. Pravilnik o načinu stvaranja obaveza
8. Pravilnik o načinu evidentiraja i plaćanja ulaznih faktura
9. Pravilnik o procedurama korištenja namjenskh prihoda, donacija i grantova
10. Pravilnik o utvrđivanju vlastitih prihoda i procedurama njihovog korištenja
11. Uputstvo o načinu pražnjenja sredstava s depozitnog računa općine Doboj Istok
12. Uputstvo o otvaranju posebnih namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa trezora
13. Zahtjev za nabavku i rezervaciju
14. Zahtjev za plaćanje

Potreban element trezorskog poslovanja je i adekvatan softverski paket, bez kojeg nije moguće uspostaviti trezor s ciljevima i elementima koji su navedeni.
Kada je završena softverska aplikacija koja podržava trezorsko poslovanje u testnom obliku, postalo je jasno da je neophodno i prioritetno nastaviti i nastavilo se sa edukacijom svih uposlenih koji imaju dodira s trezorskim poslovanjem u vezi sa svim elementima i funkcijama trezora i softverskog rješenja, kao i sa svim promjenama koje nosi prelazak na sistem trezorskog poslovanja.

UNDP BiH, Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

Općina Doboj Istok je dostavila prijedloge mjera (projekata) općine Doboj Istok koji bi se u svrhu dostizanja nekog od pet postavljenih strateških ciljeva mogli realizovati u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina.
Projekti predloženi od strane Općine Doboj Istok su: Izgradnja kolektora, prečistača i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka) uvršten u mjeru 4.1.2. (Izgradnja, modernizacija i legalizacija općinskih i mjesnih kanalizacionih sistema, po prioritetima jedinica lokalne samouprave) i projekat Zaštita i sprečavanje plavljenja lokaliteta naselja „Luke-Stadion“ u Klokotnici uvršten u mjeru 4.1.4. (Izrada tehničke dokumentacije i uređenja vodotoka II. kategorije, po prioritetima jedinica lokalne samouprave) uključeni su u Strategiju razvoja TK 2016-2020.godine.Takođe u Strategiji razvoja TK nalazi se i projekti Sportska dvorana u mjesnoj zajednici Brijesnica Velika i Izgradnja Osnovne škole u mjesnoj zajednici Lukavica Rijeka.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona kao jedinica za planiranje i upravljanje razvojem je u saradnji sa zaduženim nosiocima aktivnosti (na osnovu prikupljenih prijedloga i provedenih konsultacija) uradilo Prijedlog Operativnog/Akcionog plana sa finansijskim okvirom, a Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojila, Operativni/Akcioni plan 2017-219 godina kao i Izvještaje o stanju implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020 godina.
Na osnovu zahtjeva Federalnog ministarstva finansija kao i dopisa Ministrastva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona za dostavu podataka o implementaciji projekata Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona kvartalno u toku 2017. godine, na IP obrascima, su dostavljani podaci o projektima u implementaciji, kandidovanim i završenim projektima u 2016. godini iz nadležnosti općine Doboj Istok, s ciljem kako pripreme Programa javnih investicija FBiH i TK za period 2018. -2020. godina tako i izvještavanja o planu i utrošku sredstava kojima se finansiraju projekti uključeni u program javnih invensticija.
U cilju provođenja procedura izrade Operativnog/Akcionog plana sa finansijskim okvirom za period 2018. – 2020. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. godina općina Doboj Istok je u predviđenom roku, uz otkazivanje jednog postojećeg projekta, dostavila svoje nove prijedloge projekata. Prilikom kandidiranja novih projekata za izradu trogodišnjeg Operativnog/Akcionog plana vodilo se računa da su sve planirane aktivnosti ugrađene i u godišnje planove/programe rada općine Doboj Istok, odnosno da godišnji plan/program općine Doboj Istok bude usaglašen se ovim trogodišnjim Operativnim/Akcionim planom obzirom da će se kasnije po njima i izvještavati. Trogodišnji Operativni/Akcioni plan općine Doboj Istok je podloga izradi budžeta i plana kapitalnih ulaganja, odnosno aktivnosti i projekti u trogodišnjem akcijskom planu moraju biti reflektirani u budžetu.
U skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća i Rješenjem Općinskog načelnika broj: 01 – 05 – 969/14 od 23.05.2014 godine, Općinska Komisija za procjenu šteta na području općine Doboj Istok izvršila obilaske poplavljenih i oštećenih područja procijenila štete i sačinila Izvještaj o procijenjenoj šteti od prirodne nepogode koja je uzrokovala pojavu poplava i klizišta na području općine Doboj Istok u periodu od 08.03.2017.-16.03.2017. godine, a kojeg je usvojilo Općinsko vijeće općine Doboj Istok

3. Općinska služba za prostorno uređenje

Općinska služba za prostorno uređenje općine Doboj Istok u izvještajnom periodu za 2017. godinu izvršavala je poslove i radne zadatke u skladu sa Zakonskim propisima, Odlukama Općinskog vijeća općine Doboj Istok, uputstvima nadležnih Ministarstava TK-a i FBiH, kao i uputstava Općinskog načelnika ove Općine.
Radni zadaci su se odnosili na poslove iz oblasti urbanizma i građenja, stambenih oblasti, komunalni poslovi, poslovi geodetskog premjera, predmeti imovinsko-pravnih poslova, poslovi katastarsko-knjižnog ureda (evidencija zemljišta, odnosno posjeda nekretnina).
Kao i u prethodnim godinama služba je rješavala predmete u upravom postupku, ukupno 1.345 predmeta od kojih 35 predmet nije riješila i oni će se rješavati u toku 2018. godine.

PREGLED UPRAVNOG RJEŠAVANJA PO OBLASTIMA

OBLAST URBANIZAMA:

Oblasti urbanizma koja se odnosi na izdavanje urbanističkih saglasnosti, izdavanje odobrenja za građenje, tehničkih pregleda izgrađenih objekata kao i nerješenih predmeta prikazano je u tabelarnom pregledu:

URBANISTIČKE SAGLASNOSTI:

K.O. Stambeni objekti Stambeno-poslovni objekti Poslovni objekti Pomoćni objekti Ostalo Odbijenice UKUPNO
Brijesnica M. 4 3 2 – – – 9
Brijesnica V. 1 1 – – 3 – 5
Klokotnica 12 – 2 – 1 – 15
Stanić R. – – – – – – –
Lukavica R. 1 – – – – – 1
SVE UKUPNO: 30

ODOBRENJA ZA GRAĐENJE:

K.O. Stambeni objekti Stambeno-poslovni objekti Poslovni objekti Pomoćni objekti Ostalo Odbijenice UKUPNO
Brijesnica M. 4 1 1 – – – 6
Brijesnica V. 2 – – – 1 – 3
Klokotnica 7 1 1 – 1 – 10
Stanić R. – – – – – – –
Lukavica R. 1 – – – – – 1
SVE UKUPNO: 20

TEHNIČKI PREGLEDI OBJEKATA:

K.O.
Brijesnica M. –
Brijesnica V. 1
Klokotnica 4
Stanić R. –
Lukavica R. 1
UKUPNO: 6

Osim toga, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja a u skladu sa pozitivnim propisima odbačeno je 16 zahtjeva za tehnički pregled objekata i to zbog nepotpune dokumentacije.

UKUPNO PODNEŠENIH ZAHTJEVA U 2017. GODINI: 91 zahtjeva
UKUPNO IZVRŠENIH PREDMETA: 56 zahtjeva
UKUPNO NEIZVRŠENIH PREDMETA: 35 zahtjeva
UKUPNO ODBAČENIH PREDMETA: 16

Neizvršeni predmeti nisu urađeni iz sljedećih razloga:
– prethodno pribavljanje poljoprivredne saglasnosti;
– prethodno pribavljanje vodnih akata (prethodna vodna saglasnost, vodna saglasnost i vodna dozvola) od kantonalnih i federalnih organa uprave i ustanova;
– pribavljanje raznovrsnih saglasnosti i mišljenja od strane nadležnih kantonalnih i federalnih organa (putne saglasnosti, saglasnosti na projektnu dokumentciju, saglasnosti na reviziju i dr.);

Napominjemo da su za sve nerješene zahtjeve uredno poslane pismene obavijesti podnosiocima zahtjeva o dopuni dokumentacije za rješavanje istih.
Pored redovnog opisa posla rađeno je na izradi Regulacionih planova, aktivnostima vezanim za UNDP, saradnja sa Službom za civilnu zaštitu, saradnja sa općinskim razvojnim timom i sl.

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE:

Na osnovu Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine F BiH“, broj 1/09) regulisane su obaveze plaćanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknada za pogodnosti korištenja građevinskog zemljišta /renta/ i naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta na području općine Doboj Istok.
U tabeli br. 1. prikazana su prema mjesnim zajednicama izdata rješenja za pravna lica koja su obavezna plaćati godišnju naknadu korištenja gradskog građevinskog zemljišta kao i ostalog zemljišta na području općine Doboj Istok. Ova vrsta naknade obuhvata sve obveznike koji su vlasnici ili nosioci prava raspolaganja stambenog prostora, poslovnog i proizvodnog prostora, te vlasnici nadzemne i podzemne mreže, dalekovoda, niskonaponske mreže, telekomunikacijske mreže, trafostanica, RTV releja itd. Prema izdatim rješenjima potrebno je provesti dalji postupak u svrhu naplate sredstava koji su veoma značajni za naš budžet.
U tabeli br. 2. prikazana su izdata rješenja za naknadu u vezi uređenja građevinskog zemljišta i obuhvata stvarne troškove pripremanja i opremanja građevinskog zemljišta kao što je to predviđeno prostorno planskom dokumentacijom, a odnosi se na izdavanje rješenja urbanističke saglasnosti za izgradnju objekata.
Tabela br. 3. odnosi se na izdavanje rješenja uređenje GGZ, renta, korištenje GGZ sa finansijskim rezultatima, kao i nadoknada za urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu. Prema navedenoj Odluci određene su I i II zona kao kriteriji određivanja vrijednosti naknada.
Tabela br.1.
Mjesna zajednica Rješenja
1. Brijesnica Mala 43
2. Brijesnica Velika 36
3. Klokotnica 38
4. Stanić Rijeka 14
5. Lukavica Rijeka 7
UKUPNO: 138

UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Tabela br. 2.
K.O. Stambeni objekti Stambeno-poslovni objekti Poslovni objekti Pomoćni objekti Vikend objekti UKUPNO
Brijesnica M. 4 3 2 – – 9
Brijesnica V. 1 1 – – 3 5
Klokotnica 12 – 2 – 1 15
Stanić R. – – – – – –
Lukavica R. 1 – – – – 1
UKUPNO: 30
U tabeli broj 3. Prikazan je broj izdatih rješenja za uređenje GGZ, renta, korištenje GGZ sa finansijskim rezultatima, kao i nadoknada za urbanističku saglasnost i građevinsku dozvolu.

Tabela br. 3.
Red. broj VRSTA NADOKNADA BROJ IZDATIH RJEŠENJA VRIJEDNOST KM
1. Uređenje GGZ 30 15.000,00
2. Renta 20 36.000,00
3. Korištenje GGZ 138 21.000,00
4. Tehnički prijem objekata 6 10.800,00
5. Urbanističke saglasnosti 30 1.950,00
6. Građevinske dozvole 20 3.000,00
7. UKUPNO 114.750,00

OBLAST GEODETSKIH POSLOVA:

Geodetske poslove obavljao je jedan geometar i u toku ove godine urađeno je sljedeće:
Vrsta poslova Broj zahtjeva Obrađeni zahtjevi Neobrađeni zahtjevi
Cijepanje parcela u građevinskom području 34 31 3

Cijepanje parcele van gradskog građ.zemlj 11 10 1
Dioba – promjena na katastarskom planu 2 2 –
Ispravak A1 i B1 lista 2 2 –
Ispravak graške na planu 1 1 –
Ostale složene promjena na planu 8 8 –
Spajanje parcela 1 1 –
Uplana objekta 2 1 1
Pokazivanje međe 4 4 –
UKUPNO: 65 60 5

Tabela broj 1. označava broj i vrstu primljenih zahtjeva u 2017.godini i broj obrađenih i neobrađenih predmeta

Vrsta poslova K.O.
Brijesnica M. K.O. Brijesnica V. K.O. Klokotnica K.O.
Stanić Rijeka K.O. Lukavica R. UKUPNO
Cijepanje parcela u građevinskom području 6 5 18 0 5 34
Cijepanje parcele van gradskog građ.zemlj 2 2 3 3 1 11
Dioba – promjena na katastarskom planu – – 2 – – 2
Ispravak A1 i B1 lista 1 – 1 – – 2
Ispravak graške na planu 1 – 0 – – 1
Ostale složene promjena na planu 2 3 2 1 – 8
Spajanje parcela – – 1 – – 1
Uplana objekta – – 1 1 – 2
Pokazivanje međe 1 1 2 – – 4
UKUPNO: 13 11 30 5 6 65
Tabela broj 2. označava broj i vrstu poslova po katastarskim općinama u 2017. godini

KATASTAR NEKRETNINA I IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

U toku 2017. godine izvršen je upis prava u katastru nekretnina po javnim i privatnim ispravama, na osnovu kojih se stiču, prenose, ograničavaju ili prestaju prava na nekretninama.
Uvođenjem automatske obrade podataka i računarske tehnike katastarski operat se uredno održava. U 2017. godini izvršili upis prava na nekretninama kako je prikazano u tabeli:
K.O. Dioba – promj. u kat.operatu Im.-pravna rješenja Ispravak greške u operatu Objedinjvanje istih upisa posjednika Kupopr-odaja Nasljedstvo Poklon Promjena podataka posjednik
Sudska presud Zamje-na
Klokotnica 11 5 3 1 23 32 27 11 3 1
Brijesnica V. 6 4 2 – 14 39 11 2 – –
Brijesnica M. 7 1 3 1 11 29 9 3 2 –
Stanić R. 3 – – – 4 7 3 2 – –
Lukavica R. 4 1 1 – 10 14 11 2 – –
UKUPNO: 31 11 9 2 62 121 61 20 5 1
SVE UKUPNO: 323
Kod svih predmeta za upis prava na nekretninama proveden je upravni postupak i na osnovu utvrđenih činjenica i materijalnih dokaza donošena su rješenja o upisu tj. donešeno je ukupno 323 rješenja.

Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija za 2016. godinu
Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija za 2017. godinu
% za 2016/2017
Ukupno KM
KKI I PL 857 2980 280%
KKP 192 144
Uvjerenja 49 232 211%
UKUPNO 1095 3356 312% 43.500,00

U toku izvještajnog perioda pred ovom Službom nastavio se voditi postupak po zahtjevu ZZ „Bosnakoop“ Doboj za novčanu naknadu za izuzeto gradsko građevinsko zemljište zv. „Luke“ u Brijesnici Maloj, a koji je započet još 2012. godine. Prema punomoćniku ZZ „Bosnakoop“ Doboj advokatu Miroslavu Ristiću iz Doboja vrijednost spora procjenjena je na 1.000.000 KM, dok u stvarnosti traži da mu se izvrši isplata 12,00 KM/m². Nakon toliko vremena postupak se nalazi u početnom stanju, jer su svi izdati akti poništeni od strane drugostepenog organa. U postupku je uključen i Općinski pravobranilac koji zakonski zastupa općinu Doboj Istok. Smatramo da je ovaj postupak dosta kompleksan za općinu Doboj Istok, jer zakonska regulativa prema dosadašnjem stanju je na strani podnosioca zahtjeva. Ipak ova Služba odnosno voditelj postupka pronalazi zakonska rješenja koja bi bila povoljna za završetak ovog postupka. Posljednji akt koji je izdat od ove Službe je Zaključak o odbacivanju zahtjeva na koji je podnisioc zahtjeva ekspresno uputio žalbu drugostepenom organu za poništavanje i vraćanje na prvostepeni postupak ovoj Službi. Vremenski ova Služba ne može dati ocjenu kada će se završiti upravni postupak, jer nakon okončanja istog postoji mogućnost vođenja sudskog postupka.
Ova Služba je krajem 2016. godine ušla u projekat Federalne uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo za priznavanje prava vlasništva ili drugog prava na nakrentinama u okviru Projekta harmonizacije – usaglašavanja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.O.Lukavica Rijeku koji se uspješno provodi.
Započeti projekat je završen krajem oktobra 2017. godine i ukupno je bilo 2.182 parcele koje su u projektu implementirane i svi vlasnici na području MZ Lukavica Rijeka od strane Općinskog suda u Gračanici su dobili rješenje o upisu svoje nekretnine u grunt.
Ukupna vrijednost projekta za javno izlaganje i usklađivanje katastra i grunta za područje MZ Lukavica Rijeka su grant sredstva od strane Federalne uprave za geodetske i imovinko-pravne poslove Sarajevo u iznosu 205.000,00 KM.
U toku su aktivnosti u vezi projekta izrade Adresnog registra za područje općine Doboj Istok koje se provode u saradnji sa Federalnome upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove Sarajevo i Švedskom vladom ukupna vrijednost je 15.000,00 KM koju je Opština dobila u obliku granta.
U 2017. godini općina Doboj istok je izvršila digitalizaciju u MZ Lukavica Rijeka u iznosu od 4.500,00 KM kao grant sredstva od Federalne uprave za geodetske i imovinko-pravne poslove Sarajevo,a za područje MZ Stanić Rijeka, Velika i Mala Brijesnica je također izvršena digitalizacija u iznosu od 14 000,00 KM (7.500,00 km od strane općina Doboj istok a 7.500,00 km od strane Federalne uprave).
Općina Doboj Istok jedna od tri općine u Federaciji BiH gdje je komplet prostor općine digitalizovan i izvršeno usklađivanje katastra i grunta.

KOMUNALNA INSPEKCIJA

U izvještajnom periodu za 2017. godinu komunalni inspektor i komunalni redar vršili su nadzor nad sprovođenjem postojećih propisa koji regulišu komunalnu oblast definisanu Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“, broj: 11/05).
Vršeći inspekcijski nadzor u 2017.godini za koji se podnosi izvještaj komunalni inspektor i komunalni redar su svoj rad bazirali oko uključenja većeg broja domaćinstava i pravnih lica u organizovanom odvozu smeća.
U cilju otklanjanja nedostataka koji se odnose na sistemsko prikupljanje i odvoženja smeća sa područja općine Doboj Istok, komunalni inspektor izdao je 175 rješenja fizičkim licima.
U periodu od 01.01.2017. – 31.12.2017.godine komunalni inspektor i komunalni redar po službenoj dužnosti i na inicijativu građana dobio i dostavio 102 rješenja o otklanjanju nedostataka.
U proteklom periodu komunalni inspektor sa redarom je uradio 72 raznih dopisa, informacija, obavještenja, odgovora i sl. Pored Odluke o kumunalnom redu inspektor i redar su provodili i druge odluke kao: zauzimanje javnih površina, čišćenje zelenih površina i odvodnih kanala, postavljanje saobraćajnih znakova na području općine Doboj Istok, držanje domaćih životinja, uklanjanje životinjskih leševa, kao i izdavanje rješenja o čišćenju septičkih jama i đubrenki, održavanje javne rasvjete i zimske službe.
Pored gore navedenih poslova komunalni inspektor i komunalni redar vršili su nadzor nad projektima koji su se finansirali od strane: UNDP, kantonalnih i federalnih Ministarstava, kao i Agencija sa područja F BiH.

4. Općinska služba za civilnu zaštitu

Općinska služba za civilnu zaštitu je svoje aktivnosti u toku 2017. godine obavljala u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Statutom općine Doboj Istok, Programom rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i Programom rada Općinskog štaba i službe za civilnu zaštitu za 2017. godinu.
U vezi sa svim prethodno navedenim, izvještaj o radu je konceptualno baziran na realizaciji aktivnosti utvrđenih u planu rada u kojem je akcenat stavljen na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u okviru zakonom propisanih 16 mjera zaštite i spašavanja, saradnje i koordiniranih zajedničkih aktivnosti sa drugim državnim institucijama po horizontali i vertikali, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.

I OPŠTI DIO-AKTIVNOSTI

Tokom 2017. godine u organizaciono-normativno- planskom pogledu je nastavljen pozitivan kontinuitet u jačanju sistema zaštite i spašavanja u općini Doboj Istok.

Općinski štab civilne zaštite

U izvještajnom periodu Općinski štab civilne zaštite Doboj Istok u 2017. godini održao je ukupno 6 sjednica tokom protekle godine od čega su 4 bile redovne, a 2 vanredne. Prisustvo članova štaba na sjednicama je veoma dobro obzirom da je evidentirana tek nekolicina izostanaka na redovnim sjednicama Štaba.
Za razliku od prethodne 2016. godine kada Štab nije proglašavao stanje elementarne nepogode, jer za to nije postojala izričita potreba, tokom 2017. godine Štab je u jednom slučaju proglasio Stanje elementarne nepogode ( 8.03.2017 do 16.03.2017.godine) uzrokovane djelovanjem poplava i klizišta.
Akcenat u aktivnostima tokom 2017. godine je dat ka sanaciji šteta iz proteklog perioda i prevnciji novih te opremanju struktura zaštite i spašavanja neophodnim materijalno tehničkim sredstvima.
Služba civilne zaštite je tokom 2017. godine u okviru poslova vezanih za kancelarijsko poslovanje zaprimila ili sama pokrenula 155 predmeta. Svi zaprimljeni predmeti su riješeni u predviđenom zakonskom roku uz napomenu da su isti pravovremeno arhivirani.
Pomoćnik općinskog načelnika za CZ-u, je u skladu sa preuzetim obavezama, a i u u svojstvu općinskog koordinatora za deminiranje prisustvovao redovno sastancima organiziranim u Kantonalnoj upravi CZ-e u Tuzli organiziranim od strane Kantonalne uprave u cilju rješavanja kako redovnih tako i varednih pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja.
Pored navedenog broja predmeta Služba je radila i redovne dnevne i druge izvještaje, a tokom godine su u više navrata usljed pojave akcidentnih situacija rađene i informacija o stanju na području općine. Općinski operativni centar je u skladu sa preuzetim obavezama na dnevnoj osnovi prikupljao i dostavljao informacije Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite Tuzla te vršio redovne provjere radio veze u skladu sa odredbama kantonalne uprave civilne zaštite. Služba je tokom protekle godine dostavila zahtjev KUCZ-e za obezbjeđenje neophodnih saglasnosti za rad i frekvencije za korištenje radio uređaja Općinskog operativnog centra civilne zaštite Doboj Istok.

II AKTIVNOSTI PO MJERAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Procjena ugroženosti teritorije općine Doboj Istok i određene karakteristike i specifičnosti koji karakterišu poslijeratni period postojanja i razvoja općine Doboj Istok su i u proteklom periodu nametale provođenje nekih mjera zaštite i spašavnja u povećanom obimu. Od ukupno Zakonom propisanih 16 mjera zaštite i spašavanja i u 2017. godini su dominirale aktivnosti u okviru zaštite i spašavanja od neeksplodiranih ubojnih sredstava, klizišta i poplava, zaštite od požara i pojava zaraznih bolesti kod ljudi i životinja.
Uslijed kišnih padavina koje su se intenzivirale u periodu od 07. – 09. marta 2017. godine, došlo je do naglog porasta vodostaja u vodotocima, a zatim i do izlijevanja vode iz korita, kako rijeke Spreče tako i nekih vodotoka u unutrašnjosti općine Doboj Istok. Obilne kišne padavine i ispuštanje vode iz HA “Modrac” imale su za posljedicu plavljenje poljoprivrednog zemljišta u dolini rijeke Spreče, a lokalni vodotoci su ugrozili poljoprivredno zemljište, stambene i pomoćne objekate, oštetili putnu infrastrukturu; dok su neka već evidentiranih klizišta svojim reaktiviranjem kao i novi odroni izazvali štete na stambenim i pomoćnim objektima, putevima u svim mjesnim zajednicama općine stvorivši i druge propratne probleme. Veličina područja općine Doboj Istok ugroženog poplavama od izlijevanja rijeke Spreče i ostalih vodotoka u unutrašnjosti općine Doboj Istok i područja ugroženog klizištima, nastalih kao posljedica obilnih kišnih padavina u periodu proglašenja stanja prirodne i druge nesreće na području općine Doboj Istok iznosila je oko 160,00 hektara.
Klizištima su bila ugrožena slijedeća materijalna dobra: stambeni i pomoćni objekti u domaćinstvima, infrastrukturni objekti i poljoprivredno zemljište u svim mjesnim zajednicama općine Doboj Istok.
Kada su u pitanju štete na stambenoj infrastrukturi kao najosjetljivijem segmentu, ovaj put nije bilo posljedica od poplava, kako rijeke Spreče tako i lokalnih vodotoka u unutrašnjosti općine. U MZ Lukavica Rijeka i MZ Brijesnica Mala bila su ugrožena dva stambena i dva pomoćna objekta. U MZ Lukavica Rijeka iz jednog pomoćnog objekta-staje izvršena je privremena evakuacija životinja.
U navedenom periodu prirodne nesreće reaktivirana su neka postojeća klizišta i pojavili novi odroni zemljišta, a posljedice istih su: oštećeno 9 stambenih objekta i 2 pomoćna, uz napomenu da je upitna sigurnost boravka u nekima od njih.
Protekla godina je sa aspekta opasnosti od elemtarnih nepogoda i njihovih posljedica i pored navedenog u martu mjesecu bila jedna od mirnijih od osnivanja Općine što je iskorišteno za aktivnosti na polju opremanja i organizacije službi zaštite i spašavanja. Vezano sa navedenim za službu zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom nabavljena je ronilačka oprema i zaštitni prsluci. U oblasti zaštite od požara nabavljene su naprtnjače za ručno gašenje požara, a u organizaciji Vijeća Evrope u toku je obuka i certificiranje vatrogasaca volontera u Doboju u kojoj učestvuju i volonteri civilne zaštite sa naše Općine

Zaštite i spašavanja od neeksplodiranih ubojnih sredstava

Tokom 2017. godine po zahtjevu Općinske službe civilne zaštite i Općinskog štaba CZ, upućeno je ukupno 9 zahtjeva, na prostoru općine TUN timovi (“B” TUN tim KUCZ Tuzla, TUN tim FUCZ “Busovača A”) su boravili 4 puta i obavili zadatke uklanjanja, izuzimanja i uništavanja NUS-a. Ukupno je uklonjeno, prikupljeno i uništeno 2406 NUS-a ,9 okvirova za AP i 14 metalnih okvirova za PAP-u. Broj prikupljenih NUS-a značajno veći nego prethodne 2016. godine,(velika količina municije 7,62 mm) a vrsta NUS-a ukazuje i dalje na veliki rizik i potencijalnu opasnost za građane i u narednom periodu.
U oblasti deminiranja i trajnog obilježavanja minskih polja u protekloj godini na prostoru općine je realiziran projekat deminiranja na zadatku “Lukavica Rijeka – Sofići” u MZ Lukavica Rijeka na lokalitetu Rasjeka, BH MAC ID 13990”. Radovi su realizirani u periodu od 28.06.2017 do 28.07.2017 godine. Ukupna očišćena površina iznosi 14.765 m2. Postupak je provelo poduzeće “Demira” iz Orašja a finansirala Vlada Njemačke.

DEMINIRANE POVRŠINE
Br. ID dem. Godina implem. Lokalitet namjena Metoda rada površina (m2) Izvor finansiranja
1. 10930 2002. Lukavica Rijeka – Zasjeka Poljop. Zemljište, put čišćenje 430 donatori
2. 10929 2003. Klokotnica Poljop. Zemljište, put čišćenje 856 donatori
3. 3820 2004. Lukavica Rijeka – Oblić Poljop. Zemljište, put Trajnno obilježavanj 1.366 m, KUCZ Tuzla,
Budžet općine
3. 11454 2005. Stanić Rijeka –Komarevac Poljop. Zemljište, put čišćenje 5.359.99 donatori
4. 604952 2007. Lukavica Rijeka – Katinovac-Biljevine- Lipička kosa Poljop. Zemljište, put Trajnno obilježavanje 4.100 m, KUCZ Tuzla,
Budžet općine
4. 12164 2008. Lukavica Rijeka – Oblić Poljop. Zemljište, put čišćenje 2.771,19 donatori
5. 12532 2008. Brijesnica Velika – Mrka bara Poljop. Zemljište, put čišćenje 8.840 donatori
6. 12606 2009. Stanić Rijeka –Komarevac Poljop. Zemljište, put čišćenje 10.236 donatori
7. 5167 2010. Stanić Rijeka Poljop. Zemljište, put čišćenje 33.999,81 donatori
8. 13873 2016. MZ Stanić Rijeka
“ Škola 1” Poljop. Zemljište, put Tehničko izviđanje 14.823 donatori
9. 13990 2017. Lukavica Rijeka
„Sofići“ Poljop. i šumsko zemljište, put Čišćenje 15.227,45 Donatori
(Vlada SAD-a)
10. UKUPNO čišćenje 77.720,44
Trajno ob. 5.466 m,
Teh. Izv. 14.823,00

PLAN DEMINIRANJA U 2018. GODINI
Br. Lokacija Naziv projekta
MAC
ID Površina
m2 Namjena Kategorija prioriteta Kategorija ugrožene zajednice Planirana operacija
1 MZ Lukavica Rijeka
«Oblić2» 8697 53.686,71 Povratak i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište. 1. Visoko ugrožena zajednica Čišćenje mina
2 Lukavica Rijeka
„Katinovac 2“ 10596 57.377,66 Povratak i obnova,
Lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište. 1. Visoko ugrožena zajednica Tehničko izviđanje
3 MZ Lukavica Rijeka
“Lipačka kosa 2” 10595
51.760,25 Stanogradnja i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište 2. Visoko ugrožena zajednica TI
4 “Lukavica Rijeka 1” 7626 21.812,51 Stanogradnja i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište 1. Visoko ugrožena zajednica Čišćenje mina
5 MZ Lukavica Rijeka
«Oblić1» 8698 68.878,16 Povratak i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište. 2. Srednje ugrožena zajednica TI
6 MZ Lukavica Rijeka
“Lipačka kosa” 7627
2.093,63 Stanogradnja i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište 2. Visoko ugrožena zajednica TI
7 MZ Lukavica Rijeka
“Lipačka kosa 3” 10594
57.076,16 Stanogradnja i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište 2. Visoko ugrožena zajednica TI
8 MSP
Stanić Rijeka-Lukavica Rijeka Stanogradnja i obnova,
lokalni putevi, poljoprivredno i šumsko zemljište 2. Visoko ugrožena zajednica TI

Zaštita i spašavanje ljudi na vodi i pod vodom

Mjera kojoj služba, obzirom na procjenu ugroženosti teritorije općine od elementarnih nepogoda, iskustvima i nastalim posljedicama u zadnjih pet godina, s pravom posvećuje znatnu pažnju u svom radu, kako u periodima kada je neophodno operativno djelovanje na zaštiti i spašavanju, tako i u preventivi, a s ciljem smanjenja ukupnih šteta od posljedica poplava.
Tokom 2017. godine služba je zbilježila ukupno 5 plavljenja uzrokovanih rijekama Sprečom, Lukavicom i lokalnim vodotocima. Plavljeni su stambeni, pomoćni i infrastrukturni objekti ali i popljoprivredno zemljište (2 puta) na ukupnoj površini od oko 160 hektara uz rijeku Spreču i Lukavicu.

Pregled poplava u 2017. godini

rb Datum Lokalitet Poplavljeno zemljište (ha) Poplavljeni Objekti Napomena
1 08.03.2017
do
16.03.2017 Priobalni pojas rijeke Spreče duž cijelog toka kroz općinu Doboj Istok 160 0 U navedenom periodu Op.Š.C.Z.-e proglasio stanje elementarne nepogode.
2 08.03.2017 Lukavica Rijeka
Subašići 0,5 1
3 23.05.2017 MZ Klokotnica
Polje 2 cca 15 Zatvoreni propusti na 4 mikrolokacije uzrokovali izljevanje lokalnih vodotoka i plavljenje više stambenih i pomoćnih objekata
4 25.05.2016 MZ Stanić Rijeka
Kardaši / 3 Zatrpavanje propusta uzrokovalo plavljenje 1 stambenog i 2 pomoćna objekta te štetu na lokalnom putu.
5. 14.12.2017
do
18.12.2017 Priobalni pojas rijeke Spreče duž cijelog toka kroz općinu Doboj Istok 10 0 Nagli dotok vode iz pravca hidroakumulacije Modrac uzrokovao porast nivoa vodostaja rijeke Spreče te njeno izljevanje u navedenom periodu

Tokom 2017. godine u cilju sanacije i prevencije u slučajevima novih elementarnih nepogoda nastavljeno je sa uređenjem korita Rijeka Spreče, Lukavice kao manjih lokalnih vodotoka na više mikrolokacija te je u saradnji sa višim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama uređen dio korita vodotoka Babićka Rijeka (kod Općine), Rijeka u Velikoj Brijesnici, Rijeka u Stanić Rijeci, Lukavica Rijeka, a završene su tenderske procedure za uređenje vodotoka Rijeka između Velike i Male Brijesnice te će radovi biti otpočeti kada se stvore neophodni vremenski uslovi za isto. Sve navedeno predstavlja značajne korake u borbi sa poplavama u zonama građenja i neophodno je nastaviti isto i u narednom periodu. U realizaciji navedenih projekata svakako značajno učešće su uzele Agencija vodno područje rijeke Save i nadležna kantonalna i federalna ministarstva kao i Kantonalna i Federalna uprava civilne zaštite.

VODENE POVRŠINE OPĆINE DOBOJ ISTOK

Kao vodene površine na području općine Doboj Istok (općinski prostorni plan) utvrđene su slijedeće:
a) Vodotoci:
1. Dio vodotoka rijeke Spreče na dionici kroz općinu Doboj Istok u dužini 12.243 m, sa površinom slivnog područja od 33 km2.
2. Pritoke rijeke Spreče (bujični i povremeni vodotoci-potoci):
– Potok Rijeka (protiče između Brijesnice Velike i Brijesnice Male)
– Potok Rijeka (protiče kroz Klokotnicu)
– Potok Rijeka (protiče kroz Stanić Rijeku)
3. Dio vodotoka Lukavice rijeke na dionici kroz općinu Doboj Istok u dužini 2.256 m, sa površinom slivnog područja od 7 km2.
4. Pritoke Lukavica rijeke
– Jahovački potok
– Vratolom potok

Navedeni podaci, kao što je to navedeno, dio su Prostornog plana općine međutim nephodno je naglasiti i navesti još neke vodotoke (potoke) koji su bujičastog karaktera te su značajni sa aspekta provođenja mjera zaštite i spašavanja od poplava, jer svojim djelovanjem znatno utiču na bezbjednost građana i njihove imovine, te će isti biti navedeni u daljem prikazu trenutnog stanja.

BUJIČNO PLAVNA I EROZIVNA PODRUČJA

Pod bujičnim tokovima smatraju se povremeni ili stalni vodotoci koji, kao specifični oblik erozije zemljišta, prilikom jakih kiša ili naglog topljenja snijega nabujaju i uz brzo formiranje i prolaz vodnog talasa, opterećenog nanosom iz sliva i korita, postižu znatnu brzinu i razornu snagu, izazivajući štete.

Tabela Ugroženost poplavama
Dužina vodotoka na području općine 1.Dio vodotoka rijeke Spreče na dionici kroz općinu Doboj Istok u dužini 12.243 m.
2.Pritoke rijeke Spreče (bujični i povremeni potoci):
-Potok Rijeka (protiče između Brijesnice Velike i Brijesnice Male)dužine cca 5.000 m.
-Potok Babićka Rijeka (protiče kroz Klokotnicu) dužine cca 3.500 m.
-Potok Rijeka (protiče kroz Klokotnicu) dužine cca 3.000 m.
-Bezimeni potok (protiče kroz Stanić Rijeku) dužine cca 3.300 m.
3.Dio vodotoka Lukavice rijeke na dionici kroz općinu Doboj Istok u dužini 2.256 m
4.Pritoke Lukavice rijeke:
-Jahovački potok (protiče kroz Lukavica Rijeku) dužine 2.000 m.
-Vratolom potok (protiče kroz Lukavica Rijeku) dužine cca 2.500 m.

Dužina uređenih vodotokova na području općine – Korito potoka Babićka Rijeka u MZ Klokotnica na jednom dijelu toka dužine cca 600 m.
– Korito potoka Rijeka Dolić u MZ Klokotnica na dijela toka dužine cca 416 m.
– Korito vodotok Bezimeni potok u MZ Stanić Rijeka dužine cca 1100 m.
– Korito vodotoka Lukavica na dijelu kroz Lukavica Rijeku na dva mikrolokalitet ukupne dužine od oko 110 m.
– Korito vodotoka Rijeka koji protiče između naselja Velika i Mala Brijesnica djelimično uređene obale na dijelu između magistralnog puta i sportskog poligona, dužine cca 195 m.
– Korito potoka Rijeka u MZ Velika Brijesnica na dužini od oko 489 m
– Potoci Jaz i Šabinjača u naselju Luke u MZ Klokotnica u ukupnoj dužini od oko 1200 m.
Dužina poplavno rizičnih vodotokova na području općine -Dio vodotoka rijeke Spreče na dionici kroz općinu Doboj Istok (12.243 m) u cijelosti predstavlja poplavno rizično područje.
-Dio vodotoka Lukavice rijeke na dionici kroz općinu Doboj Istok (2.256 m.) u cijelosti predstavlja poplavno rizično područje.
 Preostali pomenuti, te drugi manji vodotokovi (potooci Šabinjača i Jaz u MZ Klokotnic)na općini obzirom na njihovo slivno područje, bujičasti karakter i neuređenost korita na dijelu toka kroz urbane zone u cijelosti predstavljaju opasnost od plavljenja i to:
-Potok Rijeka između Velike i Male Brijesnice na dužini toka cca 3.000 m.
-Potok Babićka Rijeka u MZ Klokotnica na dužini cca 1.500 m.
-Potok Rijeka u MZ Klokotnica na dužini cca 1000 m.
-Potok Rijeka u MZ Stanić Rijeka na dužini od cca 1000 m.
-Potok Jahovača u MZ Lukavica Rijeka na dužini cca 400 m.
-Potok Vratolom u MZ Lukavica Rijeka na dužini cca 1.800 m.
-Potok Šabinjača u MZ Klokotnica na dužini cca 1000 m.
Broj stanovnika koji su potencijalno ugroženi poplavama Opasnosti od plavljenja pomenutih vodotokova u većem ili manjem obimu
na području općine Doboj Istok je ugroženo cca 3.000 građana.

Dužina godišnje saniranih vodotokova na
području općine

Ukupna dužina saniranih vodotokova u poratnom periodu na cjelokupnom prostoru općine iznosi oko 2 700 m.

Nivo ukupnih investicija u sanciju vodotokova (KM)
U pomenutom periodu u sanaciju vodotokova na području općine ukupno je investirano cca 1.000.000 KM

Nivo općinskih investicija u sanaciju vodotokova (KM)
Općina je u proteklom periodu u interventnim slučajevima (poplave i odroni uzrokovani djelovanjem vodotokova više puta izdvajala budžetska sredstva za prevazilaženje problema dok su pomenuta sredstava za uređenje vodotokova osigurana kroz projekte uređenja istih sa viših nivoa i Agencija koje se bave ovom djelatnošću a općina je ulagala vlastita sredstva kroz sufinansiranje navedenih projekata i ona iznose preko 200.000,00 KM

Plavljenje poljoprivrednog i drugog zemljišta u dolini rijeke Spreče svakako nije moguće spriječiti u kraćem vremenskom periodu i bez pomoći viših instanci vlasti obzirom da se radi o vodotoku prve kategorije koji istovremeno predstavlja i međuopćinsku i međuentitetsku liniju razdvajanja. Međutim, Općina Doboj Istok kroz saradnju sa Agencijom vodno područje sliv rijeke Save prethodnih godina je uspjela realizovati nekoliko projekata uređenja desne obale i korita rijeke Spreče u ukupnoj dužini od više stotina metara na lokalitetu industrijske zone u MZ Klokotnica, a u sklopu priprema za izgradnju mosta na rijeci Spreči u navedenoj zoni. Isto će svakako umanjiti efekte plavljenja na području naše općine. Kroz saradnju sa drugim općinama (projekat Pet roboris i dr.) nastoji se iznaći brže rješenje za navedeni problem. Izvjesna je izrada projekta uređenja korita ove rijeke nizvodno od hidroakumulacije Modrac od strane pomenute Agencije.
Tokom proteklog perioda kao što smo naveli provedene su ili se provode aktivnosti uređenja korita na svim većim a i na manjim vodotocima na prostoru općine. U saradnji sa mjesnim zajednicama i višim instanacama vlasti provedeni su projekti popravke brojnih obaloutvrda, potpornih zidova, propusta i mostova, a urađeni su i sasvim novi mostovi na više lokaliteta na prostoru općine. Uređen je dio vodotoka Rijeka Dolić sa dva mosta. Most na magistralnom putu M4 u naselju Velika Brijesnica je saniran od strane Federalne direkcije za ceste. Takođe je urađeno i uređenje dijela korita vodotoka Lukavica na dijelu toka kroz općinu Doboj Istok.Vršeno je čišćenje korita vodotokova kroz zone naseljenih mjesta i ispod magistralnog puta na prostoru cijele općine.
Ukupna dužina vodotoka druge kategorije obuhvaćenih navedenim radovima iznosi 15.186 m uz brojne nekategorisane manje vodotoke i kanale i rijeku Spreču u dužini od 12.243 m.
Štete na vodotocima na cjelom prostoru općine prema konačnom izvještaju Općinske komisije za procjenu šteta samo u 2014, 2015 i 2017. godini u navedenom periodu iznosile su ukupno 7.512.271,76 KM.
Provedene aktivnosti na čišćenju i uređenju vodotoka, zaštiti od plavljenja i erozije u 2014.; 2015, 2016 i 2017. godine godini te one koje se trenutno provode su finansirane sredstvima Općine Doboj Istok, Kantonalnog štaba civilne zaštite Tuzla, Federalnog štaba civilne zaštite, Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, Vlada Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, Agencije Vodno područje sliv rijeke Save, UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija .
Vodosnabdijevanje stanovništva pitkom vodom se odvijalo kontinuirano bez dužih prekida tokom protekle godine.

Vodosnabdijevanje na području općine Doboj Istok

R/b Naziv vodovoda Vodo-vodi Javne česme Vrsta vodnih objekata Broj domaćinstava Stanovnika
Bunari Kaptaže Rezervoari Broj %
Centralni vodovodi 4 – 4 – 9 2333 8164 76
1. Brijesnica Velika 1 – 1 – 3 521 1823 17
2. Brijesnica Mala 1 – 1 – 2 437 1529 14
3. Klokotnica 1 – 1 – 3 1087 3804 36
4. Stanić Rijeka 1 – 1 – 1 288 1008 9
Lokalni vodovodi
MZ Brijesnica Velika 4 – – 6 7 361 1263 12
1. Selimbašića potok 1 – – 1 1 112 392
2. Velika voda 1 – – 1 2 62 217
3. Arapovača 1 – – 2 1 100 350
4. Vodica 1 – – 2 3 87 305
MZ Brijesnica Mala 5 1 – 9 6 305 1067 10
1. Kahrimanovača 1 – – 3 1 150 525
2. Močila 1 – – 2 1 20 70
3. Grič 1 – – 1 1 30 105
4. Sjerkovina 1 – – 1 1 50 175
5. Plane 1 – – 1 1 55 126
6. Javna česma Kahrimanivača 1 – – 1 1 *** ***
MZ Klokotnica 14 1 – 30 16 854 2989 28,4
1. Ahimbašići 4 1 – 9 5 172 602 6
-Smrekovača 1 – – 1 1 18 63
-Njivice 1 – – 1 1 20 70
-Vrela 1 – – 1 1 54 189
-Grabovača-bukovača 1 – – 5 1 80 280
Javna česma Avdićkuša – 1 – 1 1 *** ***
2. Frkati 2 – – 5 2 149 521 5
-Frkati 1 – – 2 1 109 381
-Mrkani 1 – – 3 1 40 140
3. Babići 3 – – 6 3 72 252 2,5
-Plandišće-selišće 1 – – 4 1 50 175
-Babići 1 – – 1 1 10 35
-Babići 1 – – 1 1 12 42
4. Habibovići 3 – – 7 4 401 1403 13
-Orah 1 – – 2 1 54 189
-Metaljka 1 – – 1 1 27 94
-Studenac 1 – – 4 2 320 1120
5. Polje 2 – – 3 2 60 210 2
-Johovača
-Samarić
UKUPNO LOKALNI 23 2 – 45 29 1520 5320 50,5
SVEGA 27 2 4 45 36 3244 11354

Zaštita i spašavanje od požara

Služba je tokom 2017. godine registrovala ukupno 8 većih požara. Požari na objektima i vozilima su izazvali veću materijalnu štetu. Požari nisu rezultirali povrijeđenim licima, ali je šteta uzrokovana navednim požarima veoma velika.
Svi su ugašeni brzom intervencijom građana, pripadnika Policijske stanice i službenika općinske službe za civilnu zaštitu, a u skladu sa zahtjevima građana, a u nekoliko navrata na lice mjesta je izlazila i TVJ Doboj u skladu sa potpisanim Ugovorom o pružanju usluga u slučajevima izbijanja požara.
Općina Doboj Istok je u skladu sa Zakonom propisanim obavezama u oblasti PPZ-e 08.08.2016. godine potpisala Ugovor o pružanju usluga u navedenoj oblasti sa PVJ Doboj iz Doboja kojim se navedena PVJ obavezala za pružanje usluga u skladu sa upućenim zahtjevom za istu .
Općinska služba civilne zaštite je i tokom proteklog perioda u skladu sa preuzetim obavezama i dužnostima, te Rješenjem nadležne inspekcije KUCZ-e vezanim za provođenje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koji su precizno utvrdili rokove za implementaciju odredbi pomenutog Zakona radila na provođenju istih.
Općinsko vijeće općine Doboj Istok je na sjednici održanoj 25.01.2014. godine usvojilo „Plan zaštite i spašavanja od požara na prostoru općine Doboj Istok” urađen od strane Radne grupe koju je imenovao Općinski načelnik čime su zaokružene aktivnosti na izradi neophodne legislative u skladu sa važećim Zakonima u ovoj oblasti. Preostaju dalje aktivnosti na obezbjeđenju neophodnih tehničko-materijalnih preduslova u cilju implementacje donesenog Plana.
Neophodno je napomenuti da je u toku obuka vatrogasaca volontera sa prostora općina Doboj, Doboj Jug, Usora i Doboj Istok u organizaciji Vijeća Evrope i Grada Doboj.

Klizišta i odroni

Glavna obilježje egzogenih pokreta konsolidacije tla i pomjeranja zemljišta u 2017. godini. Posljedica su izuzetno narušene stabilnosti kosina tokom trajanja stanja elementarne nepogode u 2014. godini te daljnjim pomjeranjima i konsolidacijom tla u zonama sa aktivnim klizištima kao i uticajem antropoloških faktora na iste.
U periodu 08.03.2017.-16.03.2017.godine, tokom stanja elementarne nepogode uzrokovane djelovanjem polava i klizišta prema zaprimljenim prijavama i informacijama građana i mjesnih zajednica te uvidom Komisije za procjenu šteta na području općine Doboj Istok na terenu evidentirano je ukupno 13 klizišta i odrona. Oštećeno je 9 stambenih i jedan pomoćni objekat koji su zahtijevali sanaciju.
Općinski štab civilne zaštite je u skladu sa svojim mogućnostima donosio Odluke o sufinansiranju i finansiranju preventivnih sancionih mjera i radova na uređenju vodotoka i odvodnih kanala u cilju prevencije mogućih efekata na aktiviranje i reaktiviranje klizišta.

Zaštita životinja i namirnica životinjskog porijekla

Tokom cijelog perioda u saradnji sa JP „Vetrinarska stanica Doboj Istok” praćeno je stanje u ovoj oblasti na cjelokupnom području Općine te u koordinaciji sa OŠCZ-e poduzimane redovne aktivnosti u smislu prevencije zaraznih i epidemijskih bolesti kod ljudi i životinja.
JP „Vetrinarska stanica Doboj Istok” je tokom godine provodila aktivnosti na uzorkovanju i provjeri prisustva zaraznih oboljanja životinja (bruceloza, antrax, i dr.) na području općine Doboj Istok.
U 2017. godini Općinska služba civilne zaštite nije zabilježila pojavu životinja i ljudi oboljelih od bruceloze .
U cilju prevencije zaraznih oboljenja kod ljudi i životinja dana 30.08.2017. godine u organizaciji FUCZ-e i uz asistenciju Zavoda za javno zdravstvo TK-a izvršeno zaprašivanje protiv komaraca.
Na prostoru općine su u jesenjem i zimskom periodu prisutna nomadska stada ovaca iz Srednje Bosne koja i pored pristne zabrane o nomađenju na prostoru Tuzlanskog kantona svake godine u znatnom broju dolaze na ove prostore. Na prostoru općine Doboj Istok ne postoje veće površine pogodne za nomađenje te se pomenuta stada kreću kroz naselja i uzurpiraju privatne parcele i posjede nanoseći velike štete na ozimim poljoprivrednim usjevima i voćnjacima. Prisutna je stalna konfrontacija sa mještanima, vlasnicima parcela. Parcele su jako usitnjene i nikako nisu pogodne za boravak navedenih stada.
Općinski štab civilne zaštite je proteklih godina poduzimao određene aktivnosti u navedenoj oblasti (određena je privremena lokacija stočnog groblja i stočnog karantina i sl.), ali one nisu rezultirale odgovarjućim efektima. Stada ovaca se na ovim prostorima zadržavaju sve do kraja aprila, te iz godine u godinu uzrokuju probleme mjesnim poljoprivrednicima i stanovništvu.

Zemljotres

Zemljotres je pojava koju karakterišu nagli, iznenadni i kratkotrajni pokreti slojeva zemljine kore, koji u obliku udara, valova, drhtanja i tutnjave izazivaju zemljotrese. Zemljotres izazivaju aktivni tektonski pokreti duž uzdužnih i poprečnih rasjednih linija, erupcije vulkana, obrušavanja stijena u podzemnim kanalima, pad meteorita i dr.
Potres kao prirodna pojava koja zavisno od njegovog intenziteta u epicentru, mjereno u stepenima Merkalijeve ili Rihterove skale, prouzrokuje manja ili veća pomjeranja tla što ima za posljedicu rušenje i oštećenje većine građevinskih i drugih objekata, uređaja i drugih dobara a također vrlo često zavisno od intenziteta potresa u epicentru ima i poginulih i ranjenih lica.
Za veliki dio Tuzlanskog kantona (uglavnom rubni) u narednih 100 godina ne ocekuju se zemljotresi većeg intenziteta od 6 stepeni Merkalijeve skale. Imajući na umu ove činjenice gdje je prostor općine Doboj Istok podložan zemljotresu šestog stepena Merkalijeve skale pri kojem nastaju opadanje i manje pukotine u malteru, padanje crijepa sa krovova kao i pojava manjih ostetenja na slabijim zgradama može se zakljuciti da prostor općine spada u grupu općina koje su manje ugrožene od ove prirodne nepogode.

Olujni vjetar

Olujni vjetar se pojavljuje na prostorima općine Doboj Istok relativno rijetko i to uglavnom u ljetnom i jesenjem periodu i to prosječno jedan do dva puta u tri mjeseca. Olujni vjetar nastaje kao posljedica određenih poremecaja u zemljinoj atmosferi kada njegova brzina dostiže brzinu preko 82 km/sat. Ovi olujni vjetrovi imaju vrlo kratko vrijeme trajanja, u prosjeku od 10 do 20 minuta, ali mogu da izazovu višestruke posljedice kao što su štete u poljoprivredi i voćarstvu, obaranje stabala drveća pri čemu nastaju dodatne štete na raznim objektima automobilima i slično, štete na stambenim i drugim građevinskim objektima, štete u prenosnoj i distribucionoj elektro mreži, ptt mreži, dok bi olujni vjetar maksimalnog intenziteta mogao izazvati probleme u saobraćaju i kretanju na otvorenom.
Tokom protekle godine služba je evidentirala 8 perioda sa nevremenom praćenim snažnim vjetrom koja su za posljedicu imala štete na krovovima stambenih objekata, oštećene plastenike te prekide u napajanju električnom energijom, pojavu bujica i plavljenje objekata.

R
b Vrsta pojave datum Štete Napomena
1 Olujni vjetar 05.01.2017 Štete na plastenicima Služba nije zabilježila stradanja ljudi niti životinja uzrokovanih olujnim vjetrom u 2017. godini
2 Olujni vjetar 01.03.2017 Crijep na jednom stambenom objektu. Štete na plastenicima, stablima i voćnjacima
3 Stanje el .nepogode uzrokovane bujicama i klizištima 08-16.03.2017 Ukupne štete procjenjene na 294.900,00 KM
4. Olujni vjetar praćen kišom 20.05.2017 Poplavljen 1 stambeni objekat, štete na lokalnim i nekategorisanim putevima
4 Olujni vjetar praćen kišomi gradom 23.05.2017 Poplavljeno više stambenih objekata (MZ Klokotnica) otežan promet saobraćajnicama kao i rad javnih ustanova i preduzeća.
5 Olujni vjetar praćen kišom 24.05.2017 Bujice u naselju Kardaši, MZ Stanić Rijeka uzrokovale plavljenje 1 stambenog i 1 pomoćnog objekta.
6 Snažan vjetar praćen kišom 23.10.2017 Štete na plastenicima
7 Snježna oluja 09.12.2017 Prekidi u napajanju el. Energijom, otežan promet
8 Olujni vjetar 12.12.2017 Štete na stambenim i pomoćnim objektima (crijep), plastenicima i voćnjacima

III OSTALE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U aktivnostima po ostalim mjerama zaštite i spašavanja služba je takođe redovno pratila stanje na terenu svih mjesnih zajednica sa posebnim naglaskom na pojave vezano za zarazne bolesti kod ljudi i životinja i u tom smislu su održavani redovni kontakti sa Domom zdravlja, Veterinarskom stanicom, Mjesnim zajednicama, Policijskom stanicom kao i raznim udruženjima. Prema raspoloživim podacima stanje je zadovoljavajuće i isto nije zahtjevalo poduzimanje dodatnih operativnih mjera snaga civilne zaštite i drugih javnih službi.
Jedna od značajnijih aktivnosti koja se u skladu sa zakonom i važećim propisima i obavezama provodila 2017. godini kao i tokom proteklih godina jeste svakako opremanje općinske službe civilne zaštite i Općinskog operativnog centra civilne zaštite koji funkcioniše u okviru OSCZ-e. Operativni centar je smješten u vlastitu prostoriju u neposrednoj blizini Službe civilne zaštite te je opremljen odgovarajućom komunikacijskom opremomu u vidu bazne stanice kao i prenosnih ručnih stanica koje u slučaju elemntarnih i drugih nepogoda omogućavaju brzu uspostavu komunikacije sa aktivnostima na terenu kao i stalnu komunikaciju sa Kantonalnim operativnim centrom i općinskim operativnim centrima civilne zaštite na prostoru svih općina na Tuzlanskom kantonu. U toku su aktivnosti na obezbjeđenju frekvencije koja bi u skladu sa zakonom omogućila korištenje nabavljene opreme te stalnu komunikaciju sa centrima svih mjesnih zajednica na prostoru općine. Uspostavljena je stalna radio veza na kantonalnom nivou čija se provjera radi jednom mjesečno.
Ukupna vrijednost nabavljene opreme i sredstava (ronilačka oprema i prsluci, naprtnjače za gašenje požara, stol i stolice) iznosi oko 4.000,00 KM (četiri hiljade kovertibilnih maraka)i ista je obezbjeđena iz sredstava posebne naknade koja se prikuplja u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (član 80.)i kojima raspolaže Općinski štab civilne zaštite.
Pored navedene komunikacijske i druge opreme za funkcionisanje operativnog centra civilne zaštite, kroz projekat „Pet roboris“, kao i pomoću FUCZ-e, KUCZ-e i vlastitim sredstvima, nabavljena je i druga oprema za unapređenje rada službi zaštite i spašavanja u slučajevima elementarnih i drugih nepogoda. To su vodene pumpe, agregat, isušivači prostorija, plinske grijalice, prenosne lampe, motorne pile, šator a i nešto računarske opreme. Ukupna vrijednost navedene opreme procjenjena je na oko 15.000,00 KM (petnaest hiljada konvertibilnih maraka)i ista je već stavljena u funkciju i na službu građanima naše općine.
Naglašavamo da je OSCZ-e učestvovala u realizaciji svih projekata u oblasti zaštite i spašavanja građana i nihove imovine, prije svih, sanaciji šteta nastalih tokom elmentarnih nepogoda u 2014; 2015. i 2017. godini, a čiji su nosioci bili Općinska služba za privredu i finansije kao i druge općinske službe.
Neophodno je naglasiti jedan jako značajan projekat za našu lokalnu zajednicu, a to je UNDP-v projekat „Oporavak od poplava 2014“ kojim je obuhvaćeno 11 korisnika, odnosno stambenih sa prostora naše općine oštećenih djelovanjem poplava i klizišta. Tri stambena objekta će biti u cijelosti izgrađena. Vrijednost svakog od njih pojedinačno je 30.000,00 do 40.000,00 KM. Preostalih devet će biti sanirano uz pruženu podršku od oko 9.000,00 KM za svaki od objekata pojedinačno. Općina je za navedeni projekat imenovala koordinatora (Sulejman Delić) te članove za zajedničku komisiju sa predstavnicima međunarodnih organizacija, a koji se provodi putem Javnog poziva. Osim toga Općina se obavezala na pomoć oko obezbjeđenja lokacije za gradnju jednog od navedenih stambenih objekata, kao i na pomoć oko prikupljanje neophodne projektno urbanističke dokumentacije te na praćenje realizacije ovog projekta čija je ukupna vrijednost oko 200.000,00 KM.
Općinska služba je takođe tokom protekle godine kroz apliciranje Federalnim i Kantonalnim ministarstvima i Upravama civlne zaštite obezbjedila sredstva u iznosu od 180.000,00 KM koja će biti utrošena za uređenje vodotoka i zaštitu od plavljenja u kritičnim zonama.

OPĆINSKI NAČELNIK Kemal Bratić