J A V N I   O G L A S  za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

           OPĆINA DOBOJ ISTOK

           OPĆINSKI NAČELNIK

Broj:01-34- 69/14

Datum: 10. 01.2014. godine

Na osnovu člana 20. i 23. stav 1. Zakona  o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj:49/05) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok  (“Službeni glasnik općine Doboj Istok”, broj 01/05 i “Službene novine  općine Doboj Istok”, broj , 04/06, 05/11, 02/12 i 04/12) Općinski načelnik općine Doboj Istok  raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Viši samostalni referent za poslove prostornog uređenja– 1 izvršilac
  2. Višireferent za poslove komunalnog redara   – 1 izvršilac

                Pored općih uslova propisanih Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)  kandidat mora ispunjavati i slijedeće uslove propisane Pravilnikom  o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok  i to:

                Za poziciju 01.

                 Završena Viša škola – VI stepen društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanja VŠS.

                Za poziciju 02.

                – Završena srednja  škola – IV stepen  društvenog ili tehničkog smjera, položen stručni upravni ispit, vozački ispit “B” kategorije  i najmanje deset mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS.

                Uz prijavu na javni oglas  kandidat mora dostaviti slijedeće dokumente ( u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) i to:

– Uvjerenje o državljanstvu

–  Izvod iz matične knjige rođenih

–  dokaz o  završenoj  školi ili fakultetu

–  dokaz  o položenom   stručnom upravnom  ispitu  ili ispitu općeg znanja

– dokaz o poznavanju rada na računaru za poziciju 01, a  vozački ispit “B” kategorije za poziciju 02.

– Uvjerenje o radnom stažu

– Uvjerenje da je protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne stariju od 3 mjeseca)

– ovjerena izjava kandidata kojim potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

– ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine i

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  prije stupanja na posao.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima  dostavljaju se neposredno na protokol općine Doboj Istok u Klokotnici  ili preporučeno putem pošte na adresu Općinski načelnik, općina Doboj Istok, 74 207  Klokotnica sa naznakom ” prijava na javni oglas”

       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                         Kemal Bratić