JAVNA RASPRAVA O NACRTU BUDŽETA ZA 2023 GODINU

J A V N I P O Z I V
za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta općine Doboj Istok
za 2023.godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta
općine Doboj Istok za 2023.godinu

Pozivaju se svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacija, predstavnici javnih preduzeća i javnih ustanova, poduzetnici, predstavnici mjesnih zajednica, općinske službe i ostala zainteresovana javnost da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt Budžeta i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Doboj Istok za 2023.godinu, dostave u pismenoj formi na:
protokol općine Doboj Istok, na fax Općinskog vijeća broj: 035/722-097 ili na e-mail: opcinsko.vijece@opcinadobojistok.ba

Javna rasprava traje do 26.12.2022.godine
Nacrt Budžeta općine Doboj Istok za 2023.godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta općine Doboj Istok za 2023.godinu objavljen je na web stranici općine Doboj Istok : www.opcinadobojistok.ba i oglasnoj tabli u zgradi Općine.

nacrt budžeta općine za 2023. godinu

nacrt odluke o izvršenju budžeta za 2023. godinu

zaključak – nacrt budžeta

zaključak – nacrt odluke o izvršenju budžeta