Nadležnost opštine

Nadležnost opštine

Općina u okviru samoupravnog djelokruga, u skladu sa ustavom i zakonom ima vlastite nadležnosti, u okviru kojih naročito:

1. osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljedno poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,
2. donosi budžet Općine
3. donosi programe i planove razvoja Općine i stvara uvjete za privredni razvoj i zapošljavanje,
4. utvrđuje i provodi politiku uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline,
5. donosi prostorne, urbanističke i provedbene planove, uključujući zoniranje,
6. utvrđuje i provodi stambenu politiku i donosi programe stambene i druge izgradnje Općine,
7. utvrđuje politiku korištenja kao i visinu naknade za korištenje javnih dobara Općine,
8. utvrđuje i vodi politiku raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim zemljištem,
9. utvrđuje politiku upravljanja i raspolaganja imovinom Općine,
10. utvrđuje politiku upravljanja prirodnim resursima Općine i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja,
11. upravlja, finansira i unapređuje djelatnosti i objekte lokalne komunalne infrastrukture:
a. vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
b. prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
c. održavanje javne čistoće,
d. održavanje lokalnih grobalja,
e. lokalni putevi i mostovi,
f. ulična rasvjeta,
g. javna parkirališta,
h. parkovi,
12. organizira i unapređuje lokalni javni prevoz,
13. utvrđuje politiku predškolskog obrazovanja, unapređuje mrežu ustanova, te upravlja i finansira javne ustanove predškolskog obrazovanja,
14. osniva, upravlja, finansira i unapređuje ustanove osnovnog obrazovanja,
15. osniva, upravlja, unapređuje i finansira ustanove i izgradnju objekata za zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,
16. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvalitet usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine,
17. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaže mjere prema nadležnim organima za ova pitanja,
18. organizira, provodi i odgovorna je za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
19. uspostavlja i vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti Općine,
20. donosi propise o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti Općine,
21. raspisuje referendum za područje Općine,
22. raspisuje javni zajam i odlučuje o zaduženju Općine,
23. preduzima mjere za osiguranje higijene i zdravlja,
24. osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom,
25. osigurava i vodi evidencije o ličnim stanjima građana i biračkim spiskovima,
26. obavlja poslove iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama,
27. organizuje efikasnu lokalnu upravu prilagođenu lokalnim potrebama, te obavlja upravne poslove iz svoje nadležnosti,
28. uspostavlja organizaciju mjesne samouprave,
29. donosi programe mjera radi postizanja jednakosti spolova, te osigurava vođenje statističkih podataka i informacija razvrstanih po spolu,
30. brine o zaštiti životinja i unapređenju prirodnog okoliša,
31. obavlja i druge poslove koji su od interesa za građane Općine te njen privredni, društveni, kulturni i socijalni napredak.
Općina se bavi i drugim poslovima od lokalnog značaja koji nisu isključeni iz njene nadležnosti, niti dodijeljeni u nadležnost nekog drugog nivoa vlasti.

Organi Općine su:
1.Općinsko vijeće i
2.Općinski načelnik

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

1. donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
3. donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
4. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
5. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
6. donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
7. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
8. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
9. donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;
10. donosi plan korištenja javnih površina;
11. donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
12. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
13. donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
14. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
15. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
16. bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
17. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
18. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
19. osniva stručnu službu Općinskog vijeća;
20. osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
21. odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
22. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
23. razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
24. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
25. ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
26. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
27. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
28. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
29. donosi poslovnik o svome radu;
30. donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;
31. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
 Općinskog načelnika,
 državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe i Stručnoj službi Općinskog vijeća,
 općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i
 državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;
32. te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ Općine, u okviru svoje nadležnosti:

1. predstavlja i zastupa Općinu,
2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
3. podnosi prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,
4. odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,
5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
6. donosi akte iz svoje nadležnosti,
7. predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,
8. obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
9. provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,
10. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,
11. utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine,
12. donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,
13. realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
14. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,
15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,
16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,
17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,
18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,
19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.