Općinski vijećnici

Općinski vijećnici

BIOGRAFIJE VIJEĆNIKA

 1. Ferid Konjić (SDA) –Predsjedavajući Općinskog vijeća – rođen 22.02.1961. godine, Brijesnica Velika

 

Obrazovanje: Medicinski fakultet,Specijalizacija: opća medicina. Prije rata radio je u Domu zdravlja u Doboju, u toku rata bio je angažovan u ratnoj bolnici u Doboj Istoku, a nakon rata radno je angažiran u UKC-u Tuzla.

 

Profesionalni cilj – subspecijalizacija iz oblasti abdominalne medicine i usavršavanje novih tehnika

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća Doboj Istok, dr. Ferid Konjić,  Doboj Istok vidi kao lokalnu zajednicu sa realnim ekonomskim potencijalom koji treba biti usmjeren ka stabilizaciji socijalne klime, ali i razvoju lokalnih kapaciteta. Za deset godina, po riječima dr.Konjića, Doboj Istok će biti prepoznat po funkcionalnoj upravi, razvijenoj poljoprivredi i drugim proizvodnim granama. Mogućnost ostvarenja ovakve vizije, dr. Konjić vidi u aktivnom učešću u političkom i društvenom životu općine Doboj Istok.

 

Općinu Doboj Istok za deset godina vidi kao funkcionalnu lokalnu zajednicu u kojoj se poštuju standardi adekvatnog razvoja koje će doprinijeti poboljšanju zdravstvene usluge za građane. Smatra da je angažman u poduzetništvu i kroz demokratsku diskusiju u Općinskom vijeću put ostvarenja vizije uspjeha Općine Doboj Istok.

 

 1. Sajib Mešić (SBiH) – zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća , rođen 26.08.1964. godine, Brijesnica Mala

Obrazovanje: srednja stručna sprema

Općinu Doboj Istok vidi kao ekonomski razvijenu sa svim onim što imaju razvijene Evropske lokalne  zajednice

Kao vijećnik će zastupati i predstavljati građane koji su mu ukazali povjerenje da obnaša tu dužnost.

 

 1. Hasan Hasančević – predsjednik kluba vijećnika SDA – rođen 18.01.1970. godine, Klokotnica

 

Obrazovanje: ekonomski tehničar. Radno iskustvo: policija, trgovina …

 

Doboj Istok vidi kao ekonomski stabilnu lokalnu zajednicu u kojoj se poštuju ekološka načela, kao i socijalna pravednost. Svoj doprinos u ostvarenju utvrđenih  ciljeva razvoja Doboj Istoka dat će kroz aktivno učešće u političkom i društvenom životu.

 

 1. Emira Karić – predsjednica kluba vijećnika SDP – rođena 17.08.1972. godine, Brijesnica Mala

Obrazovanje: profesor razredne nastave.

Profesionalni cilj joj je da u bližoj budućnosti odbrani master teme i nastavak obrazovanja.  Takođe prisustvovanje seminarima i organizacija seminara na temu reorganizacije školstva u Bosni i Hercegovini.

Poboljšanje uslova za život u lokalnoj zajednici vidi kroz osnivanje ekonomskog savjeta, otvaranje biznis centra, osnivanje projekt tima općine, pokretanje projekta Poslovna inicijativa mladih, otvaranje Poslovnog inkubatora, provođenje projekta „U svakoj porodici barem jedna zaposlena osoba“ …..

Kao vijećnica će predlagati inicijative i preuzimati inicijative građana, postavljati pitanja i odgovarati na pitanja građana, medijska objava o aktivnostima ….

 

 1. Mehmed Mehinović – predsjednik kluba vijećnika SBiH- rođen 08.05.1956. godine,  Brijesnica Velika

Obrazovanje: magistar ekonomskih nauka.

Smatra da je ostvario svoje profesionalne ciljeve obzirom da je bio poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, tri mandata načelnik općine, a trenutno je vijećnik u Općinskom vijeću.

Općinu Doboj Istok vidi kao prosperitetnu lokalnu zajednicu sa razvijenom privredom i dosta zaposlenih, posebno mladih.

Kao vijećnik će aktivno učestvovati u donošenju odluka za dobrobit svih građana Doboj Istoka.

 

 1. Kemal Skopljak – predsjednik kluba vijećnika BPS – Naša stranka – rođen 01.04.1963. godine, Brijesnica Velika,

Obrazovanje: SSS, medicinski tehničar,

Profesionalni cilj mu je unaprijediti rad Hitne službe u JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

Napredak razvoja lokalne zajednice vidi kroz poboljšanje uslova za život, bolju infrastrukturu, transparentno zapošljavanje, te otvaranje novih radnih mjesta.

Kao  vijećnik  dat će svoj doprinos u radu Općinskog vijeća, tako što će biti na usluzi svim građanima u Općini, kako bi svi njihovi problemi i zahtjevi bili razmatrani na Općinskom vijeću.    

 

 1. Senada Džanić – predsjednica kluba vijećnika SBB – LDS –  rođena 23.03.1974. godine, Stanić Rijeka

Obrazovanje: magistar razredne nastave

Profesionalni cilj joj je da se u interakciji sa ostalim izabranim zvaničnicima, državnim službenicima i građanima steknu kompetencije za rješavanje svih problema u lokalnoj zajednici.

Razvoj lokalne zajednice vidi kroz stvaranje infrastrukturalnih i poslovnih uvjeta za bolji život svih građana omogućavajući nesmetan privredni razvoj.

Kao  vijećnica će svojim djelovanjem u Vijeću dati doprinos razvoju lokalne zajednice kako bi ona bila ugodna za život građana i poduzetničko djelovanje.

 

 1. Izet Hodžić – predsjednik kluba vijećnika GDS – SBiH – rođen 24.12.1965. godine , Klokotnica,

 

Obrazovanje: medicinski tehničar

 

Smatra da ekonomski razvoj treba pratiti i razvoj sporta, kulture i socijalne zaštite, jer jedino tako Doboj Istok može postati općina zadovoljnih građana.

 

 1. Selmin Karić – vijećnik SDA – član Općinskog vijeća, rođen 24.03.1973. godine, Brijesnica Mala

Obrazovanje: VSS, dipl. ing. sigurnosti i pomoći, magistar tehničkih nauka.

Profesionalni cilj mu je usavršavanje u struci i učestvovanje u što većem broju naučnih istraživanja, te sticanje zvanja doktora nauka.

Razvoj lokalne zajednice vidi kroz razvoj privede sa težištem na mala preduzeća, seoski turizam, poticanje mladih na pokretanje sopstvenog biznisa, te  da se obrazovanje prilagodi potrebama tržišta.

Kao vijećnik će se zalagati da se donose dobre i efikasne odluke koje će dovesti do većeg privrednog razvoja općine, kao i efikasne lokalne uprave  

 

 1. Semir Halilović – vijećnik SDA – rođen 22.09.1975. godine , Klokotnica

 

Obrazovanje: dipl, ing. elektrotehnike. Radno iskustvo: profesor informatike i elektrotehničke grupe predmeta.

 

Profesionalni cilj mu je napredovanje u struci i stvaranje mogućnosti za razvoj obrazovnog sistema.

 

Općinu Doboj Istok vidi kroz konstantnu tendenciju razvoja privrednih potencijala, pa tako i same lokalne zajednice.uspjeh će biti zagarantiran sa razvojnim budžetom, konkurentnom lokalnom privredom i izvozničkom orijentacijom. Kao vijećnik Općinskog vijeća u narednom periodu nastojat će donositi produktivne i dobre odluke za lokalnu zajednicu.

 

 

 1. Mirzet Mujkić– vijećnik  SDA –  rođen 02.12.1972. godine, Klokotnica

 

Obrazovanje: srednja stručna sprema. Kroz radno iskustvo pokazao zavidan nivo inicijative i timskog rada. Bio je učesnik rata u najtežim ratnim godinama.

 

Smatra da Doboj Istok, koliko god se smatralo daje mala općina, treba imati svoje zasluženo bitno mjesto u BiH društvu. Uspjeh naše općine zavisi od povećanja procenta zaposlenih, što će doprinijeti prosperitetu cijele države.

 

 1. Emira Mrković – vijećnica SDP rođena 10.05.1977. godine, Brijesnica Mala

Obrazovanje:  profesor hemije,

Profesionalni cilj joj je da se zalaže za razvoj privrede i poljoprivrede na našoj Općini obzirom na otvorene prilike i resurse Općine koje treba iskoristiti

Općinu Doboj Istok vidi kao lokalnu zajednicu sa potencijalom za otvaranje novih radnih mjesta, kao i pokretanje vlastitog biznisa, jer bi samim tim imali  jaku ekonomsku sredinu.

Njena uloga vijećnika će biti dostupnost građanima, jer građani Doboj Istoka treba da znaju da su oni njihov servis i snaga koja će se za njih boriti i zastupati ih u tijelima i organima Općine.

 

 1. Fajik Muratović – vijećnik SDProđen 28.12.1961. godine, Klokotnica

Obrazovanje: srednja stručna sprema

Kao vijećnik će zastupati interese naroda koji ga je izabrao.

 

 1. Ermin Mujkanović – vijećnik SDArođen 25.01.1989. godine, Brijesnica Velika

Obrazovanje: VSS, Fakultet političkih nauka Sarajevo, odsjek sigurnost

Cilj mu je ostvariti što više zacrtanih životnih ciljeva na svim sferama života, kako političkih tako i društvenih, socijalnih, vjerskih i porodičnih, te biti što bolji u poslu kojim se bavi.

Smatra da se razvoj lokalne zajednice  može povećati samo maksimalnim zalaganjem predstavničke i izvršne vlasti Općine, u saradnji sa privrednicima, nevladinim sektorom, pomoći i donacijama sa viših nivoa vlasti i razvojem lokalne privrede.

Kao vijećnik će raditi u interesu svih građana općine Doboj Istok bez obzira na naciju, rasu i etničku pripadnost, a odluke će  donositi  u skladu sa zakonima, te moralnim, društvenim i ekonomskim principima.  

 

 1. Hasan Bekrić – vijećnik LDS, rođen 01.08.1969. godine, Klokotnica

Obrazovanje: Srednja stručna sprema, poljoprivredni tehničar i trgovac

Profesionalni cilj mu je razvoj privatnog poduzetništva,

Smatra da za razvoj lokalne zajednice treba stvoriti uslove za razvoj privrede, što bi dovelo do otvaranja novih radnih mjesta na području naše Općine.

Kao vijećnik će se truditi da se donesu što bolje i kvalitetnije odluke koje će biti u funkciji poboljšanja uslova življenja u našoj općini.

 

 1. Safet Smajilbašić – vijećnik SBiH, rođen 06.03.1960. godine, Klokotnica

Obrazovanje: diplomirani ekonomista.

Profesionalni cilj mu je da svojim profesionalnim angažovanjem podupire dalji razvoj privrede u Doboj Istoku uz maksimalno podržavanje poduzetnika mladih ljudi kako bi život u Doboj Istoku bio dostojan čovjeka.

 Doboj Istok u budućnosti vidi kao razvijenu lokalnu zajednicu u kojoj će da vlada pravda, pravednost, socijalna osjetljivost i privrženost mladim ljudima.

U lokalnoj zajednici imamo izvršnu i zakonodavnu vlast.  Vijećnici imaju zadatak da te dvije vlasti budu kompatibilne, da se zna ko šta treba da radi i ko kome treba da definiše okvire za rad.    

 

 1. Smajil Hodžić – vijećnik Naše stranke, rođen 03.04.1967. godine,  Klokotnica

Obrazovanje : SSS,  armirač

 

      Oženjen,  otac dvoje djece,  nezaposlen 25 godina 

 

      Bio sam pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od 1992-1996